| SWU | BSRI |Log Out |

ปริญญานิพนธ์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เรียน สมาชิกเว็บ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

รายละเอียดปริญญานิพนธ์นิสิต
ปริญญาเอก / (ต่อเนื่อง)มีวิชาเรียน
ที่ชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องจบปีการศึกษา/สอบปากเปล่าเมื่อDownload
1
อิศรัฐฎ์ รินไธสง-พฤติกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จทางการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
 • THE EFFECTS OF POWER BASES AND INFLUENCE TACTICS OF SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATORS IN UNFAVORABLE SITUATIONS ON COMMITMENT, COMPLIANCE, AND RESISTANCE OF SUBORDINATES
 • 2/2542 [Abs][Full]
  2
  วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล-อิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ : ศึกษาอิทธิพล ทางตรงอิทธิพลคั่นกลาง และอิทธิพลสอดแทรก
 • THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR ON REGISTERED NURSES PERFORMANCE THE TEST OF DIRECT, MEDIATING AND MODERATING EFFECTS
 • 1/2544[Abs][Full]
  3
  วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล-ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับของผลการปฏิบติงานของพยาบาลวิชาชีพ : ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน และปัจจัยระดับบุคคล
 • THE MULTILEVEL CAUSAL FACTORS OF REGISTERED NURSES PERFORMANCE : WORK ENVIRONMENT AND INDIVIDUAL CHARACTERISTICS FACTORS
 • 2/2546 [Abs][Full]
  4
  วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา-รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของ นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดขอนแก่น
 • INDIVIDUAL LEVEL AND SCHOOL LEVEL FACTORS INFUENCE OVER DECISIONS OF INNIVATION IN EDUCATION QUALITY ASSURANCE OF TEACHERS UNDER THE JURISDICTION OF THE OFFICE OF THE NATIONAL PRIMARY EDUCATION COMMITTEE, EDUCATIONAL REGION 1
 • 2/2544[Abs][Full]
  5
  วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา-ปัจจัยระดับบุคคลและระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่การตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
 • TEACHER AND PRINCIPAL LEVEL FACTORS INFLUENCING THE DECISION PROCESS CONCERNING HTE INNOVATION IN EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN BANGKOK AND THE SUBURB
 • 2/2546 [Abs][Full]
  6
  รังสรรค์ โฉมยา-ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในบทบาทวัฒนธรรมองค์การและจิตลักษณ์บางประการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมในการพยาบาล ของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ : ศึกษากรณีจังหวัดหนองคาย
 • THE RELATIONSHIP BETWEEN ROLE STRESSORGANIZATIONAL CULTURE SOME PSYCHOLOGICAL TRAITS AND MORAL BEHAVIOR IN NURSING PRACTICE OF PROFESSIONAL NURSES IN GEVERNMENT HOSPITAL : STUDY FOR NONGKHAI PROVINCE
 • 1/2543[Abs][Full]
  7
  รังสรรค์ โฉมยา-ประสิทธิผลองค์การตามกรอบแนวคิดของความเป็นเลิศด้านพฤติกรรมการบริการสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐ เขตการสาธารณสุข 6
 • ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF HEALTH CARE CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE FRAMEWORK IN GOVERNMENT HOSPITALS IN PUBLIC HEALTH REGION 6
 • 2/2545 [Abs][Full]
  8
  มะลิ วิมาโน-ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล จังหวัดสระบุรี
 • 1/2544[Abs][Full]
  9
  มะลิ วิมาโน-การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการปฏิบัติงานเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล จังหวัดสระบุรี
 • PARTICIPATORY ACTION RESEARCH FOR HEALTH SECTOR REFORM OF SUBDISTRICT PUBLIC HEALTH OFFICIALS IN SARABURI PROVINCE
 • 2/2546 [Abs][Full]
  10
  นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล-การศึกษาพหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทางสังคมในที่ทำงาน ความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงาน และความเหนื่อยหน่าย ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
 • A STUDY OF MULTILEVEL STRUCTURAL EQUATION MODELING ON LEADERSHIP, LEARNING STRAND AND PERSONAL FACTORS AFFECTING SOCIAL EXCHANGE NETWORK IN THE WORKPLACE AND THE AFFECTIVE OUTCOME VARIABLES OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS AND LEARNING STRAND LEADERS IN BANGKOK
 • 2/2549 [Abs][Full]
  11
  การุณย์ ประทุม-รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการพยาบาลแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
 • A MODEL FOR THE PROMOTION OF HOLOSTIC NURSING BEHAVIOR OF 4TH YEAR NURSING STUDENTS OF BOROMARAJONANI NURSING COLLEGE CHONBURI
 • 2/2547 [Abs][Full]
  12
  วิไลลักษณ์ ทองคำบรรจง-อิทธิพลของตัวแปรจิตลักษณ์และสถานการณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารด้วยปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในดรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL AND SITUATIONAL VARIABLES AFFECTING APPROPRIATE INFORMATION CONSUMPTION BEHAVIOR OF SECOND YEAR HIGH SHCOOL STUDENTS
 • 2/2551[Abs][Full]
  13
  วิไลลักษณ์ ทองคำบรรจง-ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • CAUSAL FACTORS OF INTERNET DEPENDENCY BEHAVIOR OF HIGH SCHOOL STUDNTS IN BANGKOK METROPOLIS
 • 2/2552 [Abs][Full]
  14
  ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ-ปัจจัยเชิงเหตุที่มีต่อเอกลักษณ์และพฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท)
 • ANTECEDENTS CONCERNING STUDENT"S IDENTITY AND ROLE PERFORMENCE IN THE DEVELOPMENT IN THE DEVELOPMENT AND PROMOTION OF SCIENCE AND TECHONOLOGY TAENTS PROJECT (DPST)
 • 1/2551 [Abs][Full]
  15
  ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ-ปัจจัยเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อบทบาท เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ และความคลุมเครือในบทบาทที่มีผลต่อพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • ANTECEDENTS OF ROLE COMMITMENT, ROLE IDENTITY, LEARNING MOTIVATION, AND ROLE AMBIGUITY CONCERNING ROLE PERFORMANCE OF GIFTED STUDENTS IN SCIENCE AND MATHEMATICS
 • 2/2552 [Abs][Full]
  16
  ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-การขับเคลื่อนของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตภาคกลาง
 • MOBILIZATION OF A SAVINGS GROUP TO PROMOTE THE STRENGTH OF COMMUNITY : A CASE STUDY OF A VILLAGE IN CENTRAL THAILAND
 • 2/2549 [Abs][Full]
  17
  ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-โครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูกกระทำในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลาง
 • SOCIAL STRUCTURE INVOLVING WITH CHILDREN AND YOUTH VIOLENCE AT SCHOOL : A CASE STUDY OF A SCHOOL IN CENTRAL THAILAND
 • 2/2552 [Abs][Full]
  18
  กมลวรรณ คารมปราชญ์-การศึกษาอิทธิพลของการถ่ายทอดทางการเมืองจากครอบครัว สถาบันการศึกษา ที่ทำงาน และสื่อมวลชน ที่ส่งผลต่อความโน้มเอียงทางการเมือง ความผูกพันต่อพรรคการเมือง และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • THE STUDY OF THE INFLUENCE OF POLITICAL SOCIALIZATION FROM FAMILY, EDUCATION, WORKPLACES AND MASS COMMUNICATION MEDIA ON POLITICAL ORIENTATIONS, PARTY IDENTIFICATION AND POLITICAL PARTICIPATION BEHAVIOR OF STATE ENTERPRISE’ EMPLOYEE
 • 2/2550 [Abs][Full]
  19
  กมลวรรณ คารมปราชญ์-กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • MORAL POLITICAL SOCIALIZATION OF MEMBERS OF HOUSE OF REPRESENTATIVE
 • 2/2552 [Abs][Full]
  20
  จิราภรณ์ ชมบุญ-การปรับเปลี่ยนลักษณะการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่ความสำเร็จในการควบคุมน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงที่เหมาะสม : ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคอ้วนในสังคมเมือง
 • LIFESTYLE MODIFICATION LEADING TO IDEAL BODY WEIGHT: A CASE STUDY OF URBAN OBESE CHILDREN AND ADOLESCENTS
 • 2555[Abs][Full]
  21
  จิราภรณ์ ชมบุญ-ประสิทธิผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกายของเด็กที่เป็นโรคอ้วน รพ.หัวเฉียว กทม
 • EFFECTIVENESS OF BEHAVIORAL INTERVENTION PROGRAM TO MODIFY HEALTHY EATING AND EXERCISE BEHAVIOR AMONG OBESE CHILDREN IN HUA CHIEW HOSPITAL, BANGKOK
 • 2555 [Abs][Full]
  22
  สุรวิทย์ อัสสพันธุ์-ผลของโครงสร้างเป้าหมาย ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด และความมั่นใจในความฉลาดของตนเองที่มีต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความมุ่งมั่นในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
 • EFFECTS OF GOAL STRUCTURES, INTELLIGENCE BELIEF, AND CONFIDENCE IN INTELLIGENCE ON ACHIEVEMENT GOALS AND BEHAVIORAL ENGAGEMENT OF UNDERGRADUATES IN EDUCATION
 • 2556 [Abs][Full]
  23
  เฉลิมรัตน์ จันทรเดชา-การพัฒนาแบบวัดและโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน
 • THE DEVELOPMENT OF INSTRUMENT AND A MULTILEVEL STRUCTURAL EQUATION MODEL OF SERVANT LEADERSHIP IN PRIVATE HOSPITAL
 • 2557[Abs][Full]
  24
  จุฑารัตน์ ฉิมเรือง-ลักษณะทางจิตและประสบการณ์ทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
 • PSYCHOLOGICAL ASPECTS AND SOCIAL EXPERIENCE AFFECTING HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE OF ADOLESCENTS WITH CLEFT LIP AND PALATE
 • 2557 [Abs][Full]
  25
  สมสุข นิธิอุทัย-การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดที่มีต่อภาวะวิกฤตในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
 • DEVELOPMENT OF STRESS MANAGEMENT MODEL FOR LIFE CRISIS ELDERLY INELDERLYCARE.
 • 2560 [Abs][Full][Art1]
  [Art2]
  26
  วิภาวรรณ ลิขิตเลิศล้ำ-การศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบตัวแปรเชิงสาเหตุของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม บนแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
 • FACTORS AND CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF APPROPRITE SOCIAL NETWORK USAGE ON LINE APPLICATION FOR ELDERLY IN BANGKOK
 • 2560[Abs][Full]
  27
  พสิษฐ์ เงางาม-การศึกษาประสบการณ์และการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มน้ำพองใส: การวิจัยแบบผสานวิธี
 • STUDY OF THE EXPERIENCE, PSYCHOLOGICAL ASPECTS AND SELF-CARE BEHAVIOR DEVELOPMENT OF PATIENTS WITH PEMPHIGUS VULGARIS: MIXED METHODS RESEARCH
 • 2560 [Abs][Full]
  28
  ปิยรัตน์ วงศ์ทองเหลือ-ปัจจัยที่มีอิทธิพลและแนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงานอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม:การวิจัยผสานวิธี
 • FACTORS AFFECTING EMPLOYEES’ INNOVATIVE WORK BEHAVIOR AND GUIDELINES FOR ENHANCEMENT OF SMALLL AND MEDIUM ENTERPRISES IN FOOD INDUSTRY: MIXED METHODS
 • 2560 [Abs][Full]
  29
  วรัญญภัสสร์(นันทนัช) สิรินิธิยประภา(เผือกใจแผ้ว)-รูปแบบการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งในชีวิตคู่ของครอบครัวไทย
 • -
 • 2560[Abs][Full]
  30
  ณภัทรรัตน์(กนกพร) ไชยอัครกัลป์-การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างและพัฒนารูปแบบเครือข่ายแกนนำการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
 • PARTICIPATORY ACTION RESEARCH TO CREATE AND DEVELOP A NETWORK OF LEADER TO PREVENT THE CONTROVERSY IN VOCATIONAL STUDENTS
 • 2559 [Abs][Full][Art1]
  31
  มติ ทาเจริญศักดิ์-การประยุกต์แนวคิดของการเล่นหมากล้อมเพื่อพัฒนาจิตลักษณะที่ส่งผลต่อการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมก้าวร้าว : การวิจัยผสานวิธี
 • APPLIED CONCEPT THE GAME OF GO FOR DEVELOPMENT PSYCHOLOGY TRAITS TO AVOID AGGRESSION BEHAVIOR : MIXED METHOD
 • 2560 [Abs][Full]