| SWU | BSRI |Log Out |

ปริญญานิพนธ์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เรียน สมาชิกเว็บ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

รายละเอียดปริญญานิพนธ์นิสิต
ปริญญาโท / พิเศษ
ที่ชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องจบปีการศึกษา/สอบปากเปล่าเมื่อDownload
1
มยุรฉัตร สุขดำรงค์-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ บมจ.กรุงไทย
 • PSYCHO-SOCIAL FACTORS RELATING TO RESPONSIBLE LOAN-WORK BEHAVIORS OF LENDING OFFICERS IN KRUNGTHAI BANK PCL
 • 2/2547 [Abs][Full]
  2
  อุมาวัลย์ จันทะแก้ว-อิทธิพลของพฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาทางเพศผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตที่ส่งผลต่อค่านิยมทางเพศ ของกลุ่มวัยรุ่นในเขต กรุงเทพมหานคร
 • BEHAVIORAL INFLUENCE IN RECEIVEIG SEXUAL SUBJECTS THROUGH INTERNET AFFECTING SEXUAL VALUE OF TEENAGERS IN BANGKOK
 • 2/2547 [Abs][Full]
  3
  อุทุมพร สุราฤทธิ์-ปัจจัยด้านจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานด้านบริการของพนักงานให้บริการทางโทรศัพท์
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO SERVICE WORK BEHAVIOR OF CALL CENTER OFFICERS
 • 2/2547[Abs][Full]
  4
  สุวิมล สุขเกษม-ผลการเสริมสร้างเจตคติและฝึกทักษะเพื่อนช่วยเพื่อน ที่มีต่อการป้องกันความเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • THE EFFECTS OF ATTITUDE ENHANCING AND SKILL TRAINING ON HELPING PEERS TO PREVENT AMPHETAMINE RSKS IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS
 • 2/2547 [Abs][Full]
  5
  สุวดี แย้มเกษร-ปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูตามแนวปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ
 • THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHO-SOCIAL FACTOR AND TEACHER BEHAVIOR OF NEATIONAL EDUCATION REFORM
 • 2/2547 [Abs][Full]
  6
  กัญจน์นิกข์(สินีนาฎ) กำเนิดเพ็ชร-อิทธิพลของพฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาด้านวัตถุนิยมจาก รายการแข่งขันชิงรางวัลผ่านสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อค่านิยมด้านวัตถุ ของวัยรุ่น
 • THE INFLUENCE OF MATERIALISTIC BEHAVIOR EXPOSED VIA TELEVISION GAME SHOWS AND QUIZS SHOWS ON TEENAGERS MATERIALISTIC VALUES
 • 2/2547 [Abs][Full]
  7
  อัจฉราพร บุญญพนิช-ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญของครูประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO CHILD-CENTRED TEACHING EMPLOYED BY PRIMARY SCHOOL INSTRUCTORS IN THE EDUCATION SERVICE AREA OF BANGKOK DISTRICT 1
 • 2/2547 [Abs][Full]
  8
  พนิดา ธนวัฒนากุล-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานบริการอย่างมีความรับผิดชอบของพนักงานช่างในกลุ่ม บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
 • PSYCHO-SOCIAL FACTORS RELATING TO RESPONSIBLE SERVICE-WORK BEHAVIORS OF MECHANIC EMPLOYEES OF THAI RUNG UNION CAR GROUP PCL
 • 2/2547 [Abs][Full]
  9
  ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง-ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับ ตัวแบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 • THE RESULT OF THE APPLICATION OF PUBLIC MIND DEVELOPMENT PROGRAM USING ROLE PLAYING AND MODELING TO PRATHOM SUKSA 3 STUDENTS
 • 1/2547 [Abs][Full]
  10
  จุฑาพัฒน์ รัตนดิลก-ปัจจัยจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับชมรายการ โทรทัศน์ที่มีประโยชน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO BEHAVIOR OF WATCHING BENEFICIAL TELEVISION PROGRAM OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK
 • 2/2547 [Abs][Full]
  11
  ทรงพร สดใสจิตต์-ปัจจัยด้านจิตสังคมที่ส่งผลต่อผลการเรียนตามแนวปฏิรูปทางการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS AFFECTING THE LEARNING OUTCOME IN ACCORDANCE WITH THE EDUCATION REFORM OF MATHAYUM SUKSA 2 STUDENTS IN BANGKOK METROPOLIS
 • 1/2547 [Abs][Full]
  12
  จรัญศักดิ์ พีรศักดิ์โสภณ-ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมด้านอารมณ์จาก ครอบครัว และจากเพื่อนกับปรีชาเชิงอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น ตอนต้น
 • THE RELATIONS BETWEEN PARENTS AND PEERS EMOTION SOCIALIZATION AND EARLY ADOLESCENTS EMOTIONAL INTELLIGENCE
 • 2/2547 [Abs][Full]
  13
  โกศล มีความดี-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะของ ข้าราชการตำรวจ
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO PUBLIC MIND BEHAVIOR OF THE POLICE OFFICER
 • 2/2547 [Abs][Full]
  14
  กิตติรัตน์ ชัยรัตน์-ประสบการณ์ในการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และลักษณะทางจิตใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ เรียนสาระวิทยาศาสตร์
 • EXPERIENCE IN SCIENCE CAMP AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS RELATED TO SECONDARY SCHOOL STUDENTS SCIENTIFIC LEARNING BEHAVIOR
 • 2/2547 [Abs][Full]
  15
  โสพรรณา ฉัตรหลวง-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สวนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้บริหารศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • PSYCHSOCIAL FACTORS RELATED TO CONFLICT OF INTEREST OFHEALTH CENTER ADMINISTRATORS IN BANGKOK
 • 2/2548 [Abs][Full]
  16
  สุวิภา ภาคย์อัต-การพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองด้วยกิจกรรมกลุ่มของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • USING GROUP ACTIVITIES TO DEVELOP SELF-AWARENESS OF SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY STUDENTS
 • 1/2547 [Abs][Full]
  17
  สุภารัตน์ แซ่ตั้ง-ปัจจัยด้านครอบครัว โรงเรียนและลักษณะทางพุทธของบิดามารดาที่เกี่ยวข้องกับปรีชาเชิงอารมณ์แนวพุทธของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • FAMILY AND SCHOOL FACTORS AND BUDDHISMS CHARACTERISTICS OF PARENTS RELATED TO BUDDHIST EMOTIONAL INTELLIGENCE OF SIXTH-GRADE STUDENTS
 • 2/2547 [Abs][Full]
  18
  สาธิต ฤทธิ์เลิศชัย-ปัจจัยด้านจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของบุคลากรในสถานศึกษา
 • PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND SOCIAL - SITUATION FACTORS RELATED TO CONFLICT OF INTERESTS BEHAVIOR OF PERSONAL IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
 • 2/2548 [Abs][Full]
  19
  ศิริวรรณ โพธิ์วัน-ความสัมพันธ์ระหว่างเจตนาในการกระทำพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเล่นกีฬา และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเล่นกีฬาเอง นักศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยพลศึกษาในเขตภาคกลางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
 • THE RELATIONSHIP BETWEEN BEHAVIORAL INTENTION AND PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL AND FOOD CONSUMING FOR SPORTS ACTIVITIES OF THE HIGHER CERTIFICATE EDUCATION STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION COLLEGES IN THE CENTRAL REGION IN ACCORDANCE WITH THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR
 • 1/2546[Abs][Full]
  20
  ศศิธร พิมเสน-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับเจตนาหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ขัดแย้งของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
 • PSYCHO-SOCIAL FACTORS RELATING TO INTENTION TO AVOID CONFLICT OF INTERES OF NURSES AT ONE HOSPITAL IN BANGKOK
 • 1/2547 [Abs][Full]
  21
  ลักษมี ลุประสงค์-ปัจจัยทางจิตสังคมและลักษณะทางพุทธที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานด้านการสื่อสารตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิผลของภาครัฐของบุคลกรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • PSYCHOLOGICAL FACTORS AND BUDDHIST CHARACTERISTICS RELATED TO JOB PERFORMANCE IN COMMUNICATION IN ACCORDANCE WITH THAILAND INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR STANDARD MANAGEMENT SYSTEM AND OUTCOMES (P.S.O.1102 : COMMUNICATION SYSTEM) OF EDUCATIONAL PERSONNEL OF THE MINISTRY OF EDUCATION
 • 1/2546 [Abs][Full]
  22
  รัชนีกร ประสาน-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงานของครูประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO WORK EFFICIENCY OFELEMENTARY TEACHERS OF BANGKOK METROPOLITAN UNDER QUALITY ACCREDITATION
 • 3/2546 [Abs][Full]
  23
  รัชฎา โสภณ-ผลของกิจกรรมการฝึกความไวต่อการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นที่มีต่อการร่วมรู้สึกของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • EFFECTS OF SENSITIVITY TRAINING ON EMPATHY OF SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY STUDENTS
 • 1/2546 [Abs][Full]
  24
  ระวิวรรณ กันวี-ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและด้านจิตลักษณะที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ENVIRONMENTAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS RELATED TO RISKS OF HAVING SEXUAL RELATIONSHIP PF SCHOOL-AGE, FEMALE TEENAGERS IN BANGKOK METROPOLITAN AREA
 • 3/2547 [Abs][Full]
  25
  มุทิตา หวังคิด-การฝึกทักษะการแก้ปัญหาโดยนำเสนอสถานการณ์ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • PORBLEM SOLVING TRAINING BY COMPUTER PRESENTATION TO DEVELOP THE PUBLIC MIND OF SIXTH GRADE STUDENTS
 • 1/2547 [Abs][Full]
  26
  มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ-ประสบการณ์ในสถานศึกษาแบบอย่างด้านจริยธรรมจากบิดามารดาและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตภาคกลาง
 • COLLEGIATE EXPERIENCE PARENT ETHICAL MODEL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AS RELATED TO ETHICAL PRACTICE BEHAVIORS OF UNDERGRADUATE NURSING STUDENTS UNDER THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH IN CENTRAL THAILAND
 • 1/2547 [Abs][Full]
  27
  พงศ์ธวัช วิวังสู-ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา
 • FACTORS OF WORK ENVIRONMENT AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS RELATED TO PERSONNEL PARTICIPATION IN EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE
 • 2/2546 [Abs][Full]
  28
  ปิยะวะดี ลีฬหบำรุง-การพัฒนาการมองโลกในแง่ดีด้วยโปรแกรมการฝึกทักษะการคิดของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • THINKING SKILLS PRATICING PROGRAM FOR OPTIMISM DEVELOPMENT OF UNDERGRADUATE STUDENTS OF SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
 • 1/2547 [Abs][Full]
  29
  บุญตา นันทวะกุล-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • PSYCHOLOGICAL FACTORS RELATED TO LOVE READING BEHAVIOR OF LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS
 • 2/2546 [Abs][Full]
  30
  ปรีชา เจริญกิจขจร-การศึกษาเจตนาหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกโดยใช้ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล
 • A STUDY OF INTENTION TO AVOID CONFLICT OF INTEREST OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE BASIC EDUCATION COMMISSION OFFICES IN THE EASTERN REGION OF THAILAND BY APPLYING THE THEORY OFREASONED ACTION
 • 3/2546 [Abs][Full]
  31
  นัยนา เหลืองประวัติ-ผลของการใช้วิธีการจัดการกับความเครียดโดยการฝึกสมาธิการคิดแบบอริยสัจและการฝึกเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ เพื่อการจัดการกับความเครียดของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • EFFECTS OF STRESS MANAGEMENT METHOD BY MEDITATION PRACTICE THE NOBEL TRUTH THINKIG AND MUSCLE RELAXTION ON STRESS MANAGEMENT OF STUDENTS AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
 • 2/2546 [Abs][Full]
  32
  นันทวัฒน์ ชุนชี-การใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ผ่านสื่อเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 • SYMBOLIC MODELING THROUGH LITERARY MINITEXT TO DEVELOP THE PUBLIC MIND OF SECOND GRANDE STUDENTS
 • 2/2546 [Abs][Full]
  33
  นพรัตน์ ศรีแปดริ้ว-ตัวแปรด้านลักษณะทางพุทธและลักษณะทางสังคมที่ใช้ในการจำแนกการเข้ารับการฝึกอบรมทางพุทธศาสนาของเยาวชนไทย
 • PSYCHOLOGICAL BUDDHIST AND SOCIAL VARIABLES AS DISCRIMINATORS OF THAI YOUTH PARTICIPATION IN BUDDHIST TRAINING
 • 3/2545 [Abs][Full]
  34
  ธีรวัฒน์ ผโลทัยชุติมา-ปัจจัยด้านจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัด
 • PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND SOCIAL-SITUATION FACTORS RELATED TO CONFLICT OF INTERESTS BEHAVIOR OF SUBDISTRIC ADMINISTRATION ORGANIZATION CHAIRPERSON IN LOPBURI PROVINCE
 • 3/2546 [Abs][Full]
  35
  ทิพมาศ กาลิกา-ปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
 • PSYCHOLOGICAL FACTORS RELATED TO SOCIAL ADJUSTMENT ABILITY OF PHYSICAL HANDICAPPED PERSONS
 • 1/2546 [Abs][Full]
  36
  เตือนใจ เทียนทอง-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 1
 • PSYCHOLOGICAL FACTORS RELATED TO HEALTH – PROMOTING BEHAVIOR IN THAI HIGH SCHOOL ADOLESCENTS WITHIN EDUCATIONAL REGION I
 • 1/2546 [Abs][Full]
  37
  ณัฐยา ลือชากิตติคุณ-ลักษณะทางจิตสังคมและลักษณะทางพุทธที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานด้านบริการของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร
 • PSYCHOLOGICAL AND BUDDHIST CHARACTERISTICS AS RELATED TO WORK BEHAVIOR OF SIAM COMMERCIAL BANK OFFICERS IN BANGKOK
 • 1/2546 [Abs][Full]
  38
  กันธิมา มานนท์-ผลของการฝึกการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมการสื่อสารอย่างมีมนุษยสัมพันธ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
 • EFFECTS OF TRANSECTIONAL ANALYSIS PRACTICING ON PERSONAL COMMUNICATION BEHAVIORS OF SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY STUDENTS
 • 1/2547 [Abs][Full]
  39
  ไอลดา โนพวน-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของครูในการอบรมดูแลเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในโครงการเรียนร่วมของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS RELATED TO TEACHER BEHAVIORS IN TEACHING CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES IN INCLUSIVE EDUCATIONS SCHOOLS IN BANGKOK METROPOLIS
 • 1/2549 [Abs][Full]
  40
  อริยา ทองกร-การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจากการสังเคราะห์งานวิจัยโดยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน
 • A STUDY OF FACTORS ASSOCIATED WITH HEALTH PROGRAMMING BEHAVIORS FROM SYNTHESIS OF RESEARCH THROUGH META-ANALYSIS
 • 2/2550 [Abs][Full]
  41
  อภิชาติ วังตระกูล-จิตลักษณะและสถานการณ์ของมารดาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอบรมเลี้ยงดูบุตรออทิสติก
 • THE PSYCHOLOGICAL AND SITUATIONAL CORRELATES OF AUTISTIC CHILD-REARING BEHAVIOR IN MOTHERS
 • 2/2550 [Abs][Full]
  42
  สุคนธรส หุตะวัฒนะ-ผลของารใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการชี้แนะทางวาจาที่มีต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 • THE RESULT OF THE APPLICATION OF PUBLIC MIND DEVELOPMENT PROGRAM BY SYMBOLIC MODEL TROUGH CARTOON AND VERBAL PROMPTIG TECHNIQUE ON THE PUBLIC MIND OF PRATHOM SUKSA III STUDENTS
 • 1/2550 [Abs][Full]
  43
  สิริลักษณ์ ตรัยตรึงตรีคูณ-ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของนักประชาสัมพันธ์ในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • VARIABLES RELATED TO PROACTIVE PUBLIC RELATIONS PERFORMANCE BEHAVIOR OF PUBLIC RELATIONS PRACTITIONERS AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN BANGKOK AND ITS PERIPHERY
 • 1/2550 [Abs][Full]
  44
  วัชรินทร์ จามจุรี-ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • THE EFFECT OF RELATIONSHIP BETWEEN INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS DUE TO AGGRESSIVE BEHAVIOR IN STUDENT FRADE 6 OF SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY : PRASARNMIT
 • 2/2550 [Abs][Full]
  45
  เรืองอุไร อมรไชย-ปัจจัยด้านจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND ENVIRONMENTAL FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF WORK LIFE OF REGISTERED NURSES IN COMMUNITY HOSPITALS IN THE HORTHEAST
 • 2/2550 [Abs][Full]
  46
  เพ็ญศรี บุญญทธิ์-ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานประชาสัมพันธ์โครงการน้ำประปาดื่มได้ของผู้บริหารสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค ภูมิภาค
 • FACTORS RELATED TO BEHAVIORS ON PUBLIC RELATIONS CAMPAIGNS ON A POTABLE WATER PROJECT OF WATERWORKS OFFICE EXEVTITIVES OF THE WATERWORKS AUTHORITY (PWA)
 • 1/2549 [Abs][Full]
  47
  ปิยวรรณ บุญเพ็ญ-ค่านิยมสร้างสรรค์และสถานการณ์การทำงานที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 • CREATIVE VALUES AND WORK SITUATIONS RELATED TO EFFICIENCY OF RESEARCHERS IN GOVERNMENT UNIVERSITY
 • 2/2550 [Abs][Full]
  48
  ปัทมา เกตุอ่ำ-การศึกษาลักษณะทางสังคม-จิตใจที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมตามหลักศีลธรรมของพุทธศาสนาของเยาวชนในสถานพินิจ
 • PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS RELATED TO BUDDHISM MORALITY BEHAVIOR OF JUVENILE IN REMAND HOME OBSERVATION AND PROTECTION
 • 2/2550 [Abs][Full]
  49
  ปรางค์ทอง อภิพุทธิกุล-การใช้โปรแกรมการควบคุมตนเอง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาทางกายาพบำบัดกล่มผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กอลแพทย์หลวง พระบรมมหาราชวัง
 • USING OF SELF-CONTROL PROGRAM FOR DEVELOP PHYSIOTHERAPY COMPLIANCE BEHAVIOR IN MUSCULOSKELETAL CONDITIONS ROYAL MEDICAL UNIT, BUREAU OF THE ROYAL HOUSEHOLD
 • 1/2550 [Abs][Full]
  50
  บุศรา พรหมธนะนนท์-ผลของการใช้กระบวนการ "ICANDO" ในการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแบบองค์รวมของผู้เรียนกล่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 • THE EFFECT OF USING "ICANDO" LEARNING PROCESS TO DEVELOP HOLISTIC CHARACTERICS AND SKILL OF PRATHOMSUKSA III STUDENTS IN A WORK-ORIENTED AND TECHNOLOGY CLASS
 • 2/2550[Abs][Full]
  51
  นรินทร์ คำโพธิ์-ปัจจัยทางสังคม ลักษณะทางจิต ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการต้านทานการเล่นการพนันฟุตบอลในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[Download]
 • SOCIAL FACTORS AND PSYCHOLOGICAL CHARECTERISTICSRELATED TO RESISTING BEHAVIOR TO FOOTBALL GAMBLING OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS [DOWNLOAD]
 • 2/2550 [Abs][Full]
  52
  นภาลักษณ์ บวรวัฒนาชัย-ปัจจัยภายในและภายนอกที่จำแนกความสำเร็จของการผลิตสินค้าด้านอาหารในดครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • THE INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS TO DISCRIMINATING SUCCESS OF OTOP FOOD PROCESSORS IN BANGKOK AND ITS ENVIRONS
 • 1/2550 [Abs][Full]
  53
  ธกร ถาวรสันต์-ปัจจัยทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจคอมมานโด กองปราบปราม
 • PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS RELATED TO WORKING EFFICIENCY OF COMMANDO POLICE OF CRIME SUPPRESSION DIVISION
 • 2/2550 [Abs][Full]
  54
  ทัฬหทัย ศรีดาพันธ์-การรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ : กรณีศึกษานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง
 • FRESHMEN-WELCOMING AND CHEERING-SESSION ACTIVITIES : A CASE STUDY OF STUDENTS AT STATE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING
 • 2/2550 [Abs][Full]
  55
  ดารุวรรณ ศรีแก้ว-ปัจจัยระดับครูและปัจจัยระดับโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับวินัยในการสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
 • TEACHER AND SCHOOL FACTORS CONCERNING EACHERS DISCIPLINES IN CORMING THE SCHOOL AS A LEARNING ORGANIZATIONS
 • 1/2549 [Abs][Full]
  56
  นิชาภัทร โพธิ์บาง-ลักษณะจิตใจและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานราชการอย่างมรจริยธรรมของเจ้าหน้าที่การเงินและญชี
 • PSYCHOLOGICAL CHARECTERISTICS AND SITUATION RELATED TO ETHICAL WORK BEHAVIOR OF GOVERNMENT TREASURERS
 • 2/2550 [Abs][Full]
  57
  จุฬาภรณ์ ถาวร-การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนของแกนนำเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
 • A STUDY ON FACTORS RELATED TO AGRICULTURAL LEADERS WORKING FOR SUSTAINABLE AGRICULTURAL IN SUPANBURI PROVINCE
 • 2/2550 [Abs][Full]
  58
  เอกพงศ์ ดิษแสง-ผลการพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT BASE ON BUDDHIST PRINCIPLES OF STUDENT MATTHAYOMSUKSA 2 SCHOOL IN BANGKOK METROPOLIS
 • 3/2550 [Abs][Full]
  59
  อมร กุลด้วง-บทบาทของบิดาและอัตมโนทัศน์ที่มีอิทธิพลต่อบทบาททางเพศตามการรับรู้ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
 • THE FATHER’S ROLE IN SEX ROLE AND SELF CONCEPT WITH EFFECT TO MATHAYOM SUKSA III MALE STUDENT’S UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION, BANGKOK
 • 3/2550 [Abs][Full]
  60
  สุนีย์ เหรียญภูมิการกิจ-ปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยทางจิตและสังคมที่ส่งผลต่อการทำงานให้การปรึกษาของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 • INTERACTION BETWEEN PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING COUNSELLING WORK OF PUBLIC HEALTH OFFICER IN PUBLIC HEALTH CENTER UNDER HEALTHDEPARTMENT BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
 • 3/2550 [Abs][Full]
  61
  สุชาดา วาระดี-ปัจจัยส่วนบุคคลและบรรยากาศของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
 • PERSONAL AND SCHOOL CLIMATE FACTORS RELATED IN SECONDARY SCHOOLS ADMINISTRATORS’ QUALITY OF ACADEMIC ADMINISTRATION
 • 3/2550[Abs][Full]
  62
  ศิราภรณ์ สุขศีลล้ำเลิศ-คุณลักษณะความทันสมัยและการสนับสนุนทางสังคมที่สัมพันธ์กับความสามารถในการเป็นครูยุคปฏิรูปการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
 • THEMODERNIITY AND SOCIAL SUPPORT RELATING TO THE ABILITY OF TEACHERS IN SECONDARY EDUCATIONAL REFORM
 • 1/2550 [Abs][Full]
  63
  วิภาวรรณ ลิขิตเลิศล้ำ-ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม และปัจจัยลักษณะทางชีวสังคม ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ADVERSITY QUOTIENT, SOCAIL ENVIRONMENT AND BIOSOCIAL FACTORS AS REGATED TO LIFE QUALITY OF ELDERY CLUB MEMBERS AT SRI-NA KHARINWIROT UNIVERSITY
 • 3/2550[Abs][Full]
  64
  วรวรรณ อร่ามพงศ์-ตัวแปรทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของสัตวแพทย์
 • PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL-SITUATIONAL CORRELATES OF MORAL RELATED WORK PERFORMANCE IN VETERINARIANS
 • 3/2550 [Abs][Full]
  65
  วรรณภา กันยาวงศ์-ลักษณะสถานการณ์ในงานอาชีพและลักษณะจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของผู้บริหารสตรีในองค์กรเอกชน
 • THE SITUATION IN CAREER AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AS CORRELATES OF ADJUSTMENT OF EXECUTIVE WOMEN IN PRIVATE ENTERPRISE
 • 3/2550 [Abs][Full]
  66
  วรพจน์ จิราพงษ์-ผลของโปรแกรมการวิ่งเบาและทำสมาธิที่มีต่อการผ่อนคลายความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
 • THE EFFECTS OF JOGGING AND MEDITATION PROGRAM TO STRESS RELAXATION OF STUDENT MATAYOMSUKSA 4 IN SRI AYUDHAYA SCHOOL
 • 3/2550[Abs][Full]
  67
  พิทพิชัย หรรษอุดม-สภาพแวดล้อมทางการเมืองและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของหัวหน้าครัวเรือนในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่
 • POLITICAL ENVIRONMENT AND PSYCHOLOGICAL TRAITS AFFECTING POLITICAL PARTICIPATION BEHAVIOR OF HOUSEHOLD HEADS IN TAMBON ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, CHIANGMAI PROVINCE
 • 3/2549 [Abs][Full]
  68
  พิชญาภา อินทรนัฎ-พฤติกรรมผู้นำ ลักษณะทางจิตของผู้ร่วมงาน และบรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อความรับผิดชอบและประสิทธิผลของพนักงานฝ่ายการตลาดะนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • LEADER BEHAVIOR PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND ORGANOZATIONAL CLIMATE AFFECTING WORK RESPONSIBILITY AND EFFECTIVENESS OF MARKETING DEPARTMENT OFFOCERS OF BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY
 • 3/2549 [Abs][Full]
  69
  พัชรี รัตนพันธ์-สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมด้านการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • SOCIAL SITUATION AND PSYCHOLOGICAL FACTORS REALTED TO RESEARCH PARTICIPATION OF REJABHAT UNIVERSITY FACULTY
 • 3/2550 [Abs][Full]
  70
  พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • SOCIAL PSYCHOLOGICAL FACTORS RELATED TO STUDENTS SELF-DIRECTED LEARNING AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
 • 3/2548 [Abs][Full]
  71
  พรพรรณ ศรีรุ่งเรือง-ผลการฝึกอบรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
 • THE EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP INSPIRATIONAL MOTIVATION TRAINING OF NURSE STUDENTS ATON BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING SUPHANBURI
 • 3/2550 [Abs][Full]
  72
  พรทิพย์ จับจิตต์-ลักษณะทางจิตสังคมของมารดาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสอนบุตรวัยรุ่นหญิงเรื่องเพศศึกษา
 • THE RELATION OF MATERNAL PSYCHO-SOCIAL CHARACTERISTICS TO SOCIALIZING THEIR ADOLESCENT DAUGHTERS ABOUT SEX EDUCATION
 • 3/2550 [Abs][Full]
  73
  ปรินดา ตาสี-จิตลักษณะกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการเรียนรู้ ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
 • PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND STUDENT ENVIRONMENT RELATED TO SELF DIRECTED LEARNING READINESS OF STUDENT IN PUBLIC AND RIVATE UNIVERSITY, BANGKOK
 • 3/2550[Abs][Full]
  74
  เบญจมาศ นาควิจิตร-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และความสุขของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 • PSYCHO-SOCIAL FACTORS RELATED TO SELF-CARE BEHAVIOR AND HAPPINESS OF THE SENIOR CITIZEN CLUB MEMBERS IN THE HOSPITALS UNDER MEDICAL SERVICE DEPARTMENT, BANGKOK METROPOLIS
 • 1/ [Abs][Full]
  75
  นิภาวรรณ หมีทอง-ปัจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาอาชีวศึกษาหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • RELATED FACTORS SMONKING BEHAVIOR AMONG FEMALE STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION COLLEGES IN BANGKOK METROPOLIS
 • 3/2550[Abs][Full]
  76
  นพมาศ แซ่เลี้ยว-การปรับตัวทางจิตสังคมและลักษณะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ใหญ่วัยกลางคน
 • THE PSYCHOSOCIAL ADJUSTMENT AND SITUATIONAL CONDITIONS AS CORRELATES OF THE QUALITY OF LIFE IN MIDLIGE ADULTHOOD
 • 3/2549[Abs][Full]
  77
  นงนุช วิศิษฏ์ธรรมศรี-การพัฒนาพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมของเยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีที่มีบุคลิกภาพเก็บตัว-แสดงตัว โดยใช้กระบวนการฝึกการกล้าแสดงออกร่วมกับการชี้แนะและการเสริมแรงทางบวก
 • DEVELOPMENT OF INERACTIVE BEHAVIOR OF CHILDREN WITH INTOVERT PERSONALITY AT BANN RAJAVITHI HOME FOR GIRLS APPLYING ASSERTIVE TRAINING TOGETHER WITH PROMPTING AND POSITIVE REIFORCEMENT
 • 3/2550 [Abs][Full]
  78
  ธัญญามาศ คำมาตา-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร
 • PSYCHO-SOCIAL FACTORS RELATED TO ADVERSITY QUOTIENT OF VOCATIONAL STUDENTS IN BANGKOK
 • 3/2550[Abs][Full]
  79
  ธรณ์ธันย์ อำภานุกิจ-ลักษณะทางจิตและลักษณะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสำนักงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 • PSYCHO-SOCIAL CORRELATES OF PARTICIPATING IN ELECTICITY SAVING OF OFFICERS AT KRUNG THAI BANK HEAD OFFICE
 • 3/2550 [Abs][Full]
  80
  ฉมาพร ขจรบุญ-ปัจจัยทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์ที่มาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL FACTORS RELATED TO THE GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS (GMOS) PRODUCTS CONSUMPTION BEHAVIORS OF GOVERNMENT SERVANT IN MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • 3/2550 [Abs][Full]
  81
  จุรีพร ภิบาลจันทร์-จิตลักษณะและสถานการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการทำงานของพนักงานปฏิบัติการในดรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก
 • PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND WORKING SITUATIONS AS CORRELATES OF DANGEROUS PREVENTION BEHAVIORS OF PLASTIC INDUSTRIAL OPERATIONAL WORKERS
 • 3/2550 [Abs][Full]
  82
  กมลศรี ว่องเจริญ-ปัจจัยทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL FACTORS RELATED TO OPERATIONAL PROBLEM-SOLVING ABILITY OF CUSTOMER SERVICE OFFICERS OF BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
 • 2/2549 [Abs][Full]
  83
  กมลพรรณ จันทร์พยอม-สภาพแวดล้อมทางครอบครัว โรงเรียน และบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของนักเรียนวัยรุ่น
 • FAMILY ENVIRONMENT SCHOOL ENVIRONMENT AND PERSONALITY RELATED TO ADOLESCENT STUDENTS ADJUSTMENT
 • 2/2549 [Abs][Full]
  84
  สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร-ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของเด็กและเยาวชนที่ ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการตรวจรักษาในโรงพยาบาลภาครัฐ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
 • VARIABLES RELATED TO SELF-CARE BEHAVIOR OF HIV-INFECTED CHILDREN AND YOUTH AT GOVERNMENT HOSPITAL IN BANGKOK AND ITS ENVIRONS
 • 3/2551 [Abs][Full]
  85
  สุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม- ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานตามแนวพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของปลัดอำเภอที่เป็นหัวหน้าประจำตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • PSYCHO-SOCIAL FACTORS RELATED TO WORKING BEHAVIOR UNDER THE ROYAL INITIATIVE OF HIA MAJESTY THE KING OF ASSISTANT CHIEF OFFICER DISTRICT FOR SUB-DISTRICT IN THE SOUTH PROVINCE AREA
 • 1/2552 [Abs][Full]
  86
  สุภาวดี พงสุภา-ลักษณะทางจิตสังคมและลักษณะทางพุทธที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาล ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • PSYCHOSOCIAL AND BUDDHISH CHARACTERISTICS AS RELATED TO HEALTH PROMOTION BEHAVIOR OF NURSE IN BANGKOK HOSPITAL MEDICAL CENTER
 • 1/2552 [Abs][Full]
  87
  สุธิดา กิติศรีวรพันธุ์-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเตรียมตัวเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
 • THE PSYCHO-SOCIAL FACTORS RELATED TO RETIREMENT PREPARATION BEHAVIOR OF THE TEACHERS OF UDONTHANI EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 1
 • 3/2550[Abs][Full]
  88
  ศุภินธา ม่วงศรีงาม-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบินอยางปลอดภัยของนักบินสังกัดศูนย์การบินทหารบก
 • PSYCHOSOCIAL FACRORS RELATED TO FLIGHT SAFETY BEHAVIOR OF PILOTS IN ARMY AVIATION CENTER
 • 1/2552[Abs][Full]
  89
  ศุกลรัตน์ อิงชาติเจริญ-สัมพันธภาพ ประสบการณ์ และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจในทีมแพทย์และพยาบาลที่มห้การผ่าตัด และระงับความรู้สึกของผู้ป่วยในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • RELATIONSHIP, EXPERIENCE AND PSYCHOLOGICAL FACTORS RELATED TO TRUST IN PHYSICIAN AND NURSE TEAMS OF OPERATIONAL AND ANESTHETIC SERVICES OF PATIENTS AT THAMMASAT UNIVERSITY HOSPITAL
 • 1/2551 [Abs][Full]
  90
  ณัฐธยาน์ พงษ์ประวัติ-ลักษณะทางจิตและการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานพยาบาล ตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND NURSE SOCIALIZATION RELATED TO JOB PERFORMANCE AS PROFESSIONAL NURSING ROLES OF NEW GRADUATED NURSES, AUTONOMOUS UNIVERSIT HOSPITALS IN BANGKOK
 • 2/2551[Abs][Full]
  91
  พิชามญชุ์ โตโฉมงาม-ปัจจัยทางจิตและการสนับสนุนทางสังคมที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านการป้องกันโรคเอดส์ในเด็ก เร่ร่อนของศูนย์สร้างโอกาสเด็ก กรุงเทพมหานคร
 • PSYCHOLOGICAL FACTORS AND SOCIAL SUPPORT BEHIND THE ACCEPTANCE OF INNOVATION REGARDING AIDS PREVENTION BEHAVIOR AMONG HOMELESS CHILDREN AT THE HOME OF HOPE BEANKOK METROOLITAN ADMINISTRATION
 • 1/2551[Abs][Full]
  92
  พชรภรณ์ เชียงสิน-ประสบการณ์การเล่นหมากล้อมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • PLAYING GO GAMES AND PSYCHOLOGICAL FACTORS RELATED TO ADVERSITY QUOTOENT OF SECONDARY STUDENTS IN DONMUANG DISTRICT BANGKOK
 • 1/2552[Abs][Full]
  93
  ปรีชา โยธี-ปัจจัยด้านครอบครัว โรงเรียน และจิตลักษณะบางประการที่เกี่ยวข้องกับความฉลาด ทางอารมณ์ของนักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
 • FAMILY SCHOOL AND PSYCHOLOGICAL CHARECTERISTICS FACTORS RELATED TO EMOTIONAL INTELLIGENCE OF STUDENTS IN THE ROJECT OF SUPPLEMENT ABILITY TO LEARN MATHEMATIC AND SCIENCE UNDER THE BASIC OF EDUCATION COMMISSION IN BANGKOK
 • 3/2550 [Abs][Full]
  94
  ธนารัฐ มีสวย-การศึกษาการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : กรณีศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี [Download]
 • A STUDY OF AUTHENTIC SELF-ESTEEM OF UNDERGRADUATES AT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF ECHNOLOGY : A CASE STUDY OF THAI TRADITIONAL MEDECINE COLLEGE AT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI [DOWNLOAD]
 • 3/2551 [Abs][Full]
  95
  โชติมา สุรฤทธิธรรม-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย
 • PSYCHO-SOCIAL FACTORS RELTED TO RESPONSIBLE BEHAVIORS OF JUVENILE OFFENDERS
 • 1/2551[Abs][Full]
  96
  สุขจิตร ตั้งเจริญ-ปัจจัยทางจิตสังคมและความสามารถในการบริหารเวลาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของนักศึกษาปริญญาตรีภาคสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS AND TIME MANAGEMENT ABILITY RELATED TO RESPONSIBILITY BEHAVIOR OF STUDENTS IN PART TIME BACHELORS OF RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PHRA NAKHON
 • 1/2554[Abs][Full]
  97
  ลำใย มากเจริญ-ปัจจัยทางจิตสังคมและความสุขใจที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • PSYCHO-SOCIAL FACTORS AND WELL-BEING RELATED TO EFFECTIVE LEARNING BEHAVIOR OF ACCOUNTING STUDENTS IN FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PHRA NAKHON
 • 1/2554[Abs][Full]
  98
  พระสมพงษ์ สอนทวี-สภาพแวดล้อมทางบ้าน วัด โรงเรียน และลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของสามเณรในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
 • FAMILY ENVIRONMENT, TEMPLE, SCHOOL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AS CONCORDANTS OF ADJUSTMENT OF THE NOVICES AT PHRAPARIYATIDHAMMA SCHOOL, GENERAL EDUCATION DEPARTMENT
 • 1/2554 [Abs][Full]
  99
  จุฑารัตน์ กิตติเขมากร-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและด้านการมีส่วนร่วม ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • PYSCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO WORK BEHAVIOR ON RESPONSIBILITY AND PARTICIPATION OF SUPPORTING STAFF AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
 • 2/2552 [Abs][Full]
  100
  ธนญา ราชแพทยาคม-ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านธนาคารในโรงเรียน ครอบครัวและการมีภูมิคุ้มกันทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร
 • PSYCHO-SOCIAL AND SITUATIONAL FACTORS AS CORRELATES OFTHRIFT BEHAVIOR AMONG STUDENTS WITH MEMBERS AND NON-MEMBERS OF BANK IN SCHOOL
 • 1/2554 [Abs][Full]
  101
  พรทิพย์ ม่วงมี-ปัจจัยทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • PSYCHO-SOCIAL FACTORS ASSOCIATED WITH ENTREPRENEURIAL INTENTION OF THE FOURTH YEAR THAMMASAT UNIVERSITY STUDENTS
 • 1/2554[Abs][Full]
  102
  ยุวดา สิงหเมธา-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคเบาหวานของบุคลากรในโรงพยาบาลเทพธารินทร์
 • PSYCHO-SOCIAL FACTORS RELATED TO HEALTH PROMOTIONBEHAVIORS FOR DIABETES PREVENTION OF PERSONNEL AT THEPTARIN HOSPITAL
 • 1/2554[Abs][Full]
  103
  ธรีรัตน์ เชมนะสิริ-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในเยาวชนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
 • PSYCHO-SOCIAL FACTORS RELATED TO SUBSTANCE USE AMONG YOUNG MEN WHO HAVE SEX WITH MEN
 • 1/2554 [Abs][Full]
  104
  ภาคิณ อังศุณิศ-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนของอาจารย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • PSY-CHOSOCIAL FACTORS RELATED TO LECTURES BEHAVIOR AS A PRINCEIPLE OF THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY
 • 2/2552[Abs][Full]
  105
  ปริญญา ป้องรอด-ลักษณะทางจิตและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของพนักงานโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIES AND SOCIAL SITUATIONS RELATED TO ETHICAL WORK BEHAVIOR OF PERSONNELS AT THAILAND TOBACCO
 • 1/2554[Abs][Full]
  106
  พรทิพย์พา ธิมายอม-ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีก
 • USING OF THE EFFECT OF SELF – EFFICACY PROGRAM ON SELF – CARE BEHAVIOR OF HEMIPARESIS CLIENTS
 • 1/2554[Abs][Full]
  107
  วันวิสา สรีระศาสตร์-ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านสถานการณ์ทางสังคม และการมีภูมิคุ้มกันทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย
 • THE RELATIONSHIPS AMONG SOCIAL SITUATIONS AND PSYCHOLOGICAL IMMUNITY TO INTERNET BEHAVIOR FOCUSING ON SAFETY AND USEFULNESS OF FEMALE STUDENTS IN HIGH SCHOOLS WITH OR WITHOUT INTERNET SAFETY PROJECT
 • 1/2554 [Abs][Full]
  108
  สมภพ บุญนาศักดิ์-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการให้บริการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร
 • PSYCHO-SOCIAL FACTORS RELATED TO SERVICE BEHAVIORS IN HEALTH PROMOTION OF OFFICERS WORKING IN THE UNIVERSAL CONVERAGE HEALTH SECURITY SYSTEM IN BANGKOK
 • 2555 [Abs][Full]
  109
  จีรพัฒน์ ศิริรักษ์-ลักษณะสถานการณ์ในครอบครัว ดรงเรียน และจิตพอเพียงของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • FAMILY AND SCHOOL AND PSYCHOLOGICAL SUFFICIENCY CORRELATES OF RESPONSIBLE BEHAVIORS OF THAI-JUNIOR SCHOOL STUDENTS
 • 2555 [Abs][Full]
  110
  พันธนิภา หาญปราบ(วินิจกิจเจริญ)-ปัจจัยด้านจิตสังคมและความเครียดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทำงานสืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS AND STRESS AT WORK RELATED TO THE INVESTIQATION EFFICIENCY POLICE INVESTIQATION OF METROPOLITAN
 • 2555 [Abs][Full]
  111
  กมลทิพย์ สงวนรัมย์-ลักษณะทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพยาบาลจิตเวชอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต
 • PSYCHOSOCIAL CHARACTERISTICS RELATED TO EFFICIENCY PSYCHIATRIC NURSING OF NURSES IN MENTAL HEALTH DEPARTMENT NORTH - EAST REGION
 • 2555 [Abs][Full]
  112
  ปัญจมาส ทวิชาตานนท์-ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของเจ้าหน้าที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ปฏิบัติงานด้านเอดส์
 • THE MULTI-LEVEL FACTORS AFFECTING WORK EGAGEMENT OF OFFICERS IN HIV
 • 2555[Abs][Full]
  113
  แจ่มนิดา คณานันท์-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ
 • PSYCHO - SOCIAL FACTORS RELATED ON THE ELECTRICAL ENERGY SAVING BEHAVIOR OF CIVIL SERVANTS IN OFFICES OF THE MINISTRY OF EDUCATION, THAILAND
 • 2555 [Abs][Full]
  114
  รัศมีพร พยุงพงษ์-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสอนของครูวิชาชีพบัญชี
 • PSYCHO-SOCIALFACTORS RELATED TO TEACHING BEHAVIOROF PROFESSIONAL ACCOUNT TEACHERS
 • 1/2553 [Abs][Full]
  115
  จารุณี จันทร์เจริญ-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • PSYCHO-SOCIAL FACTORS RELATED TO PUBLIC MIND BEHAVIOR OF STUDENTS IN MUANG LOPBURI DISTRICT LOPBURI PROVINCE
 • 2555 [Abs][Full]
  116
  เกรียงศักดิ์ อุบลไทร-ปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทำงานของครูที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปลูกฝังอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและผลที่มีต่อเจตคติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝังอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู
 • PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND WORK SITUATIONS AS CORRELATES OF TEACHERS' SUFFICIENCY ECONOMY SOCIALIZATION AND ITS CONSEQUENCE ON STUDENTS' ATTITUDE TOWARD TEACERS' SUFFICIENCY ECONOMY SOCIALIZATION
 • 2555 [Abs][Full]
  117
  วรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์-ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • THE PSYCHO-SOCIAL CORRELATES OF ACADEMIC AND VIRTUE ORIENTED BEHAVIORS OF UNDERGRADUATE STUDENTS
 • 2555 [Abs][Full]
  118
  พิชามญชุ์ ปฐมศิริกุล-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่จัดซื้อในบริษัทกลุ่มวิสาหกิจการผลิตอาหารและอาหารสำเร็จรูป
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO EFFICIENT PURCHASING OFFICER'S WORK BEHAVIOR OF FOOD AND INSTANT FOOD MANUFACTURING GROUP
 • 2555 [Abs][Full]
  119
  วัชชิรทาน เข็มทอง-ปัจจัยทางจิตและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฟติกรรมเสียสละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • PSYCHOLOGICAL AND SITUATIONAL FACTORS RELATED TO ALTRUISTIC BEHAVIOR OF STUDENTS IN PHUTTHAMONTHON DISTRICT, NAKORN PATHOM PROVINCE
 • 2555 [Abs][Full]
  120
  โสรยา คงดิษ-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัท ผลิตรถยนต์
 • PSYCHO-SOCIAL FACTOR RELATED TO WORK BEHAVIORS UNDER COOPERATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYEE OF THE CAR ASSEMBLY COMPANY.
 • 2555 [Abs][Full]
  121
  ปิยวรรณ ทัศนาญชลี-กระบวนการไม่เสพยาบ้าซ้ำ : กรณีศึกษาผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด
 • THE PROCESS OF NON BECOMING AMPHETAMINE ADDICT : A CASE STUDY OF REHABILITATED PERSON IN PROCESS OF CORRECTIONAL SYSTEM
 • 2/2553 [Abs][Full]
  122
  ชไมพร ใจแปง-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงบทบาทการเป็นบิดาของบิดาที่มีบุตรอายุ 2-5 ปี ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • PSYCHO-SOCIAL FACTORS RELATED TO FATHER ROLE PERFORMANCE OF FATHERS HAVING CHILDREN AGED 2-5 YEARS OLD AT NAKHON SI THAMMARAT
 • 2555 [Abs][Full]
  123
  วันทนา วัฒนธรรม-ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ในทีมที่เกี่ยวข้องกับพฟติกรรมการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงานในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป
 • PHYCHOLOGICAL AND TEAM-SITUATION FACTOR RELATED TO EFFECTIVE TEAMWORK OF OPERATION-LEVEL EMPLOYEES OF THE MALL GROUP
 • 2557 [Abs][Full]
  124
  วัชราภรณ์ อมรศักดิ์-ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 • PHYCHOSOCIALOGICAL FACTOR RELATED TO CURIOUS BEHAVIOR OF SECONDARY SCHOOL STUDENT.
 • 2556 [Abs][Full]
  125
  พนิตพักตร์ ประสารพันธ์-ปัจจัยทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยของพนักงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณทล
 • TITLE PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO RESPONSIBLE BEHAVIOR FOR SAFETY OF ON SITE WORKERS IN REAL ESTATE BUSINESS IN BANGKOK METROPOLITAN REGION
 • 2557[Abs][Full]
  126
  ทรรศนันท์ ชินศิริพันธุ์-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO MATHAYOM SUKSA 3 STUDENTS’ MODERATION PRACTICES AS SUFFICIENCY ECONOMY IN SCHOOL WITH SUFFICIENCY MODEL
 • 2555 [Abs][Full]
  127
  จันท์สุฎาห์ ไวยฤทธิ์-ปัจจัยทางจิตสังคมและการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมจากคนรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของพนักงานขับรถเช่า ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS AND PERCEIVED SOCIAL NORM RELATED TO RESPONSIBILITY BEHAVIORS OF RENTAL-CAR DRIVERS IN BANGKOK
 • 2555 [Abs][Full]
  128
  กุลญิสา สุขจันทร์-ปัจจัยทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการให้บริการการแพทย์แผนไทยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดราชบุรี
 • PHYCHOLOGICAL AND SOCIAL FACTORS RELATED TO THAI TRADITIONAL MEDICAL SERVICE BEHAVIOR OF PERSONNELS WORKING IN PUBLIC HOSPITALS IN RATCHABURI PROVINCE
 • 1/2555 [Abs][Full]
  129
  กชนก เครือตัน-การศึกษาความผูกพันต่อองค์การในฐานะตัวแปรคั่นกลางของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวช้องและความตั้งใจคงอยู่ในองค์การของครูโรงเรียนเอกชน
 • THE STUDY OF ORGANIZATION COMMITMENT IN THE PRIVATE SCHOOL TECHERS AS THE MEDIATOR OF RELATIONSHIPS BETWEEN RELATED FOOTERS AND INTENTION TO REMAINING IN ORGANIZATION.
 • 2555 [Abs][Full]
  130
  อภิวรรณ พลอยฉาย-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจัดการความเครียดของผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • SOCIAL - PSYCHOLOGICAL FACTORS RELATED TO COPING BEHAVIORS OF THE PROVIDERS BANGKOK IN THE UNIVERSAL COVERAGE HEALTH SECURITY SYSTEM. BANGKOK
 • 2557[Abs][Full]
  131
  สุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช-ปัจจัยเชิงและผลของพฤติกรรมรักการอ่านที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • CAUSES AND EFFECT FACTORS CORRETES OF READING BEHAVIORS TOWARDS CREATIVITY OF SECONDARY STUDENTS
 • 2558[Abs][Full]
  132
  สุพัฒนา บุญแก้ว-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาสาสมัครของอาสายุวกาชาดในเขตกรุงเทพมหานคร
 • PHYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO VOLUNTEER BEHAVIOR OF THE RCY VOLUNTEERS IN BANGKOK
 • 2556 [Abs][Full]
  133
  สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย [Download]
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO WORK BEHAVIOR ON RESPONSIBILITY OF STAFF IN DEPARTMENT OF DISASTER PREVENTION AND MITIGATION:MINISTRY OF INTERIOR[DOWNLOAD]
 • 2556[Abs][Full]
  134
  วุฒิไกร จำปาทอง-ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • THE ANTECEDENT AND CONSEQUENCES FACTORS OF KNOWLEDGE SHARING BEHAVIOR TO ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF SUPPORTING STAFF IN MAHIDOL UNIVERSITY
 • 2557[Abs][Full]
  135
  รมณธรณ์ นาเมือง-ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีผลกับพฤติกรรมการทำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตรของข้าราชการครูเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO WORKING BEHAVIOR WITH KALAYANAMITRA DHAMMA OF TEACHERS UNDER PRATHUMTHANI PRIMARY EDUCATION OFFICE
 • 2558[Abs][Full]
  136
  พิมพ์วิมล แก้วขำ-กระบวนการแก้ไขปัญหาชีวิตโดยอาศัยหลักพุทธศาสนา
 • SOLVING LIFE PROBLEMS BY USE OF THE BUDDHISTIC DHARIMIC PRINCIPLE
 • 2558[Abs][Full]
  137
  พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์-กระบวนการปรับตัวและอบรมเลี้ยงดูบุตรของแม่เลี้ยงเดี่ยววัยเยาว์
 • THE STUDY OF ADAPTING PROCESS AND CHILD REARING IN A TEEN SINGLE MOTHER
 • 2556[Abs][Full]
  138
  พรรณี ทรงศิริ-ลักษณะทางจิตและสถานการณ์ทางการเรียนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยภาครัฐในกรุงเทพมหานคร
 • PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND STUDY SITUATIONS RELATED TO RESEARCH BASED LEARNING BEHAVIOR OF THE GRADUATE STUDENTS PUBLIC UNIVERSITIES BANGKOK
 • 2557[Abs][Full]
  139
  พรพรรณ บัวทอง-สถานการณ์ในการทำงานและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์
 • WORK SITUATIONS AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS CORRELATES OF CREATIVE RESEARCH BEHAVIORS OF RESEARCHERS IN REJABHAT UNIVERSITY, RATTANAKOSIN GROUP
 • 2557[Abs][Full]
  140
  ชนินญา เพลาวรรณ์-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานบริการเชิงรุกของพนักงานดีแทค
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO PROACTIVE SERVICE WORK BEHAVIOR OF CUSTOMER SERVICE OF TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED
 • 2558[Abs][Full]
  141
  จิราภรณ์ ประเสริฐหล้า-ปัจจัยทางจิตและลักษณะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเตรียมพร้อมศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • PHYCHOLOGICAL AND SITUATION FACTORS RELATE TO PREPARATION CONTINUE TO STUDY IN PUBLIC AUTONOMOUS UNIVERSITY BEHAVIOR OF GRADUATE SECONDARY SCHOOL STUDENTS BELONGED TO DEPARTMENT OF EDUCATION BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATOR
 • 2557 [Abs][Full]
  142
  ศุวิกา ชุมพงศ์-ลักษณะทางจิตและสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม กรณีศึกษา โทรศัพท์เคลื่อนที่
 • SOCIAL SITUATION AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC CORRELATE OF ADVOCACY RIGHT BEHAVIORS OF RESEARCHERS IN MOBILE CONSUMER
 • 2559[Abs][Full]
  143
  วีรนุช แซ่ฉิน-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO EXPERIENTIAL LEARNING BEHAVIOR IN JOB-TRAINING WORKPLACE OF THE THIRD-YEAR VOCATIONAL CERTIFICATE STUDENTS, MUBANKRU TECHNOLOGICAL COLLEGE
 • 2557[Abs][Full]
  144
  วิศรุจน์ เมืองปลื้ม-ปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตสังคมและผลด้านความภาคภูมิใจในผลงานวิชาการของการมีพฤติกรรมป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการของบัณฑิตศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
 • AVOIDING PLAGARISM BEHAVIOR AMONG GRADUATE STUDENTS IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA: ITS PSYCHOLOGICAL ATAENCEDENTS AND THE CONSEQUENCE PRIDE IN ACADEMIC RESEARCH
 • 2559 [Abs][Full]
  145
  วิชุตา คงเหมือนเพชร-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเองของผู้มารับบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลอ่างทอง
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO SELFDENTAL HYGIENE BEHAVIOR OF CLIENTS IN THE DENTAL CENTER OF HOSPITAL IN THE ANGTHONG PREVINCE
 • 2558 [Abs][Full]
  146
  วชรวรพงษ์ วงษ์พรมมา-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบด้านการเรียน ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • PSYCHOSOCIAL DRINKING BE BEVIAL FACTORS AFFECTING OF SENIOR HIGH SCHOOL IN THE NORTH-EASTERN OF THAILAND
 • 2557[Abs][Full]
  147
  พนมพร เปี่ยมศิลธรรม-ปัจจัยจิตลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการทางการเงินของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 • PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL SITUATION FACTOR RELATED TO MONEY MANAGEMENT BEHAVIOR OF GOVERMENT TEACHER WORKING IN BANGKOK PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE
 • 2559[Abs][Full][Art1]
  148
  ปริญวิทย์ นุราช-ปัจจัยจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนอย่างมีมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพและความสุขใจในการเรียนรู้ของนิสิตทันตแพทย์
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO BEHAVIOR OF PROFESSIONAL LEARNING AND HAPPY LEARNING AMONG DENTAL STUDENTS
 • 2/2555 [Abs][Full]
  149
  อรพรรณ พงศ์ประยูร-สถานการณ์ในการเรียนและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐและโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป
 • LEARNING SITUATIONS AND REASONABLENESS CHARACTERISTICS CORRELATE OF SCIENCE-BASE LEARNING BEHAVIORS AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN PUBLIC SCIENCE AND GENERAL SECONDARY SCHOOLS
 • 2559 [Abs][Full]
  150
  ศิวพร ละม้ายนิล-ประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครของปราชญ์ดวงตามืด : การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา
 • LIFE EXPERIENCES OF VOLUNTEER BLIND : A PHENOMENOLOGICAL STUDY
 • 2557 [Abs][Full]
  151
  ร่มตะวัน กาลพัฒน์-ปัจจัยทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาวะวิกฤตทางอารมณ์ ของผู้รับบริการคลินิกวัยทอง ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL FACTORS RELATED TO EMOTIONAL COPING OF CLIENT IN MENOPAUSE CLINIC IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA
 • 2559[Abs][Full][Art1]
  152
  ปาลิดา(เมธาวีร์) เหมพฤทธิ์-ปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครูในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
 • PERSONAL AND WORK ENVIRONMENTAL FACTORS RELATED TO COLLABORATIVE BEHAVIOR IN THE ENVIRONMENTAL LEARNING PROCESS OF TEACHERS IN AN ECO-SCHOOL
 • 2559 [Abs][Full]
  153
  มัญชลี เปี่ยมดี-ลักษณะทางสังคมและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุขของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS RELATED TO TEMPTATION AVOIDANCE BEHAVIOR OF STUDENT IN SECONDARY SCHOOL IN THE NORTH -EAST REGION
 • 2558[Abs][Full]
  154
  พรพรรณ มีฤทธิ์-เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการรับผู้ป่วยกลับบ้านและแบบแผนพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วย : กรณีศึกษาญาติผู้ป่วยจิตเวชที่ก่อคดีฆ่าบุคคลในครอบครัว
 • CONDITIONS THAT RELATED TO DECISION OF RELATIVES IN ACCEPTING FORENSIC PSYCHIATRIC PATIENTS BACK TO FAMILY : DOMESTIC HOMICIDE CASE STUDY
 • 2559[Abs][Full]
  155
  ปาจรีย์ ทรงเสรีย์-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร
 • PSYCHO-SOCIAL FACTORS RELATING TO LEARNING INQUIRY BEHAVIORS IN 21ST CENTURY OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
 • 2559 [Abs][Full][Art1]
  156
  ทิพนพพร เกื้อเกต-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานตามหลักความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑล
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO GOOD GOVERNANCE FOR TRANSPARENCY BEHAVIOR PRINCIPLE OF LOCAL ADMINISTATIVE RROCUEMENT OFFICER AT CENTRAL REGION
 • 2558 [Abs][Full]
  157
  ณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์-กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ : กรณีศึกษานักออกแบบ
 • THE PROFESSIONAL SOCIALIZATION : THE CASE STUDY OF INDUSTRIAL DESIGNER
 • 2557[Abs][Full]
  158
  กฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ-อิทธิพลของปัจจัยทางจิตและสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัยผ่านทางทุนพลังใจทางบวกและการเติบโตทางสังคมจิตใจของครูในจังหวัดปริมณฑล
 • THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL FACTORS TOWARD FLOOD DISASTER RISK MANAGEMENT BEHAVIOR THROUGH PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND POSTTRAUMATIC GROWTH OF TEACHERS IN VICINITY
 • 2558 [Abs][Full]