| SWU | BSRI |Log Out |

ปริญญานิพนธ์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เรียน สมาชิกเว็บ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

รายละเอียดปริญญานิพนธ์นิสิต
ปริญญาโท / ปกติ
ที่ชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องจบปีการศึกษา/สอบปากเปล่าเมื่อDownload
1
ศิริพร แย้มนิล-ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมกับอายุ และการศึกษาของคนไทย
 • RELATION OF MORAL REASONING ABILITY TO AGE AND EDUCATION OF THAI INDIVIDUALS
 • 1/2530 [Abs][Full]
  2
  วินัย พรหมอินทร์-ทัศนคติ ค่านิยมและความต้องการของชนบทไทยที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีการพัฒนาต่างกันและมีพฤติกรรมในครอบครัวต่างกัน
 • ATTITUDES, VALUES AND NEEDS OF THE RURAL THAIS LIVING IN VILLAGES WITH DIFFERENT STAGES OF DEVELOPMENT AND DIFFERENT EXHIBITING CERTAIN TYPES OF FAMILY BEHAVIORS
 • 2/2530 [Abs][Full]
  3
  วันชัย มีกลาง-ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติและการได้รับการถ่ายทอดทางพุทธศาสนาของนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในนกรุงเทพมหานคร
 • THE INTERRELATIONSHIP AMONG ATTITUDES, KNOWLEDGE, PRACTICES AND SOCIALIZATION IN BUDDHISM OF THE UNDERGRADUATE STUDENTS IN UNIVERSITIES IN BANGKOK
 • 2/2529 [Abs][Full]
  4
  พจณีย์ เหล่าอมต-ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่และการเลิกสูบบุหรี่ของครูชาย โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
 • VARIABLES RELATED SMOKING BEHAVIOR AND SMOKING CESSATION OF SECONDARY SCHOOL MALE TEACHERS IN NAKONRAJSIMA PROVINCE
 • 2/2531 [Abs][Full]
  5
  ทวีวัฒน์ บุญชิต-ผลของการชักจูงโดยใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการเปลี่ยนเจตคติ
 • EFFECTS OF PERSUASION BASED ON MORAL REASONING ON ATTITUDE CHANGE
 • 1/2530 [Abs][Full]
  6
  ดวงเดือน แซ่ตัง-อิทธิพลของการให้แรงเสริมด้วยเบี้ยรางวัลต่อความเชื่ออำนาจในตนเองของเด็กก่อนวัยรุ่น
 • EFFECT OF TOKEN REINFORCEMENT PROGRAM ON PREADOLESCENTS’ BELIEF IN INTERNAL LOCUS OF CONTROL
 • 2/2531 [Abs][Full]
  7
  จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-การรับรู้สาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลวในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีมโนภาพเกี่ยวกับตนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน
 • ATTRIBUTIONS OF SUCCESS AND FAILURE IN MATHEMATICS ACHIEVEMENT OF PUPILS WITH DIFFERENCE IN SELF-CONCEPT AND ACHIEVEMENT MOTIVATION
 • 2/2531 [Abs][Full]
  8
  อุษา ศรีจินดารัตน์-พัฒนาการของเอกลักษณ์แห่งอีโก้ที่เกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าของการทำงานและการรับรู่คุณค่าของศาสนาในวัยรุ่นไทยภาคใต้
 • TERMINAL VALUES AND INSTRUMENTAL VALUES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK METROPOLIS, WHO HAVE DIFFERENT LEVELS OF EDUCATION, FAMILY BACKGROUND, AND VALUE SOCIALIZATION
 • 2/2532 [Abs][Full]
  9
  อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล-ตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
 • BEHAVIORAL SCIENCES CORRELATES OF CONTINUING EDUCATION IN GRADUATE STUDENTS
 • 2/2532 [Abs][Full]
  10
  สมดุลย์ ชาญนุวงศ์-การศึกษาคุณลักษณะทางจิตใจของประชากรไทยที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีระดับการพัฒนาต่างกัน
 • A STUDY OF THE PSYCHOLOGICAL TAITS OF THE THAI RURAL PEOPLE LIVING IN VILLAGES WITH DIFFERENT STAGES OF DEVELOPMENT
 • 2/2532 [Abs][Full]
  11
  ศักดินา บุญเปี่ยม-ผลของการใช้การชักจูงที่มีต่อเจตคติเกี่ยวกับวิธีการบำบัดรักษาในขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด
 • THE EFFECTS OF PERSUASIVE MESSAGES ON REHABILITATION ATTITUDES OF DRUG ADDICT
 • 2/2532 [Abs][Full]
  12
  วัฒนาพร สุขพรต-ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านเภสัชวิทยา ด้านจิตวิทยาและด้านสังคมกับระยะเวลาในการมีภาวะการติดยาซ้ำของผู้ติดเฮโรอีนในระหว่างการบำบัดรักษา
 • RELATIONSHIP OF BIO-PSYCHOLOGICAL VARIABLES AND RELAPSE EPISODES AMONG HEROIN ADDICTS DURING TREATMENT
 • 2/2532 [Abs][Full]
  13
  เกษม ชาตกุล-ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับวิทยาการแผนใหม่ในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • FACTORS RELATED TO THE ADOPTION OF TECHNOLOGY FOR SOIL AND WATER CONSERVATION OF FARMERS IN VILLAGES AROUND KAO HIN SORN AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE, A PROJECT INITIATED BY HIS MAJESTY THE KING
 • 2/2532 [Abs][Full]
  14
  ยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ-ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บป่วยของชาวชนบทในจังหวัดขอนแก่น
 • VARIABLES RELATED TO DECISION-MAKING FOR SELF-CARE IN ILLNESS OF THE THAI RURAL PEOPLE IN CHANGWAT KONKHAEN
 • 2/2533 [Abs][Full]
  15
  สุรพงษ์ ชูเดช-ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับจิตลักษณะที่สำคัญของนิสิต
 • RELATIONSHIPS AMONG UNIVERSITY EXPERIENCE AND IMPORTANT PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THAI STUDENTS
 • 2/2533 [Abs][Full]
  16
  วิชัย เอียดบัว-ลักษณะจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางวิชาการของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
 • PSYCHOSOCIAL CORRELATES OF ACADEMICALLY INNOVATIVE BEHAVIOR OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS UNDER BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
 • 2/2533 [Abs][Full]
  17
  พันคำ มีโพนทอง-การศึกษาค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
 • THE STUDY OF THE FIVE BASIC VALUES OF TEACHERS, PARENTS AND STUDENTS IN SCHOOLS UNDER THE CONTROL OF KHON KAEN PROVINCIAL OFFICE OF PRIMARY EDUCATION COMMISSION
 • 2/2532 [Abs][Full]
  18
  ผ่องพรรณ แวววิเศษ-ลักษณะจิตสังคมเพื่อการป้องกันพฤติกรรมทะเลาะวิวาทของ วัยรุ่น
 • PHYCHOSOCIAL CHARACTERISTICS FOR THE PREVENTION OF VIOLENT BEHAVIOR IN ADOLESCENTS
 • 2/2533 [Abs][Full]
  19
  เกษม เกษมนุกิจกุล-ค่านิยมจุดหมายปลายทางและค่านิยมวิถีปฏิบัติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา ภูมิหลังทางครอบครัว และการถ่ายทอดค่านิยมที่แตกต่างกัน
 • TERMINAL VALUES AND INSTRUMENTAL VALUES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK METROPOLIS, WHO HAVE DIFFERENT LEVELS OF EDUCATION, FAMILY BACKGROUND, AND VALUE SOCIALIZATION
 • 2/2533 [Abs][Full]
  20
  อภิรดี จันทร์หอม-ตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพนันของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • BEHAVIORAL SCIENCE VARIABLES CONCERNING GAMBLING BEHAVIOR OF SECONDARY SCHOOL MALE STUDENTS IN MUANG DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA
 • 2/2534 [Abs][Full]
  21
  สำรวย วรเตชะคงคา-ผลของการฝึกอบรมทางศาสนาที่มีต่อการพัฒนาจิตลักษณ์ของนักเรียนที่เข้าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดม่วง เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
 • THE EFFECTS OF BUDDHIST TRAINING COURSE ON BEHAVIORAL VARIABLES OF THAI STUDENTS : A STUDY OF SUMMER ORDINATION PROJECT AT WAT MUANG, NANGKHEAM DISTRICT IN BANGKOK METROPOLIS
 • 2/2534 [Abs][Full]
  22
  สุพจน์ พันธนียะ-การส่งเสริมการอ่านโดยการใช้ตัวแบบเพื่อพัฒนาพฤติกรรมรักการอ่านในนักเรียนชั้นประถมศึกษา
 • THE READING PROMOTION BY MODELING TO DEVELOPMENT READING BEHAVIOR OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
 • 2/2534 [Abs][Full]
  23
  สุกานดา นิ่มทองคำ-ตัวแปรเชิงจิตสังคมและชีวพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เอื้อต่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร
 • A STUDY OF PSYCHOSOCIAL VARIABLES RELATED TO PROSOCIAL BEHAVIOR OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK
 • 2/2534 [Abs][Full]
  24
  สมศรี ชูส่งแสง-ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตที่ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • VARIABLES RELATED TO CONTINUING EDUCATIONAL BEHAVIORS OF PRATOM SUKSA VI STUDENTS IN THE AREA OF THE INCREASED EDUCATIONAL OPPORTUNITY FOR THE LOWER SECONDARY LEVEL IN CHANGWAT NAKHON SI THAMMARAT
 • 1/2532 [Abs][Full]
  25
  สนาน คุณประเสริฐ-ผลของการใช้สารชักจูงในการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
 • THE EFFECTS OF PERSUASIVE MESSAGE ON ADOPTION OF EDUCATIONAL INNOVATION OF THE SECONDARY SCHOOL MATHEMATIC TEACHER
 • 2/2534 [Abs][Full]
  26
  วชิระ โอภิธากร-ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมสร้างเสริมในครอบครัวและสถานศึกษากับจิตลักษณะที่เอื้อต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาอาชีวศึกษาในภาคใต้
 • RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY AND SCHOOL SOCIALIZATION AND THE PSYCHOLOGICAL TRAITS CONTRIBUTING TO THE ENTREPRENEURSHIP OF THE VOCATIONAL STUDENTS IN THE SOUTHERN REGION OF THAILAND
 • 1/2533 [Abs][Full]
  27
  พนาลัย อยู่สำราญ-ตัวแปรทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับนวัตกรรมทางการสอนของครูผู้สอนสังคมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 1
 • SOME PSYCHOSOCIAL VARIABLES AS RELATED TO THE ADOPTION OF TEACHING ECHNIQUE INNOVATION OF SOCIAL STUDIES TEACHERS IN SECONDARY SCHOOL OF EDUCATIONAL REGION I
 • 2/2534 [Abs][Full]
  28
  อภิญญา โพธิ์ศรีทอง-ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุของพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • VARIABLES RELATED TO NURSING BEHAVIOR FOR OLD AGE PATIENTS OF NURSES IN THE DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES, MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
 • 2/2535 [Abs][Full]
  29
  สุริยะ พันธ์ดี-ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดพุทธศานาในโรงเรียนกับจิตลักษณะและพฤติกรรมก้าวร้าวในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 • THE RELATIONSHIPS AMONG BUDDHISM SOCIALIZATION IN SCHOOLS, PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND AGGRESSIVE BEHAVIOR IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS
 • 2/2535 [Abs][Full]
  30
  วีรวรรณ สุธีรไกรลาศ-ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานการติดยาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
 • VARIABLES RELATING TO ANTI-DRUG ADDICTION OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK
 • 2/2535 [Abs][Full]
  31
  จิรวัฒนา มั่นยืน-ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางพุทธศาสนาและทางจิตของนิสิตในกรุงเทพมหานคร
 • UNIVERSITY EXPERIENCE AS ANTECEDENCE OF BUDDHIST AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS IN BANGKOK
 • 2/2535 [Abs][Full]
  32
  วันชัย ดนัยตโมนุท-คุณลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดปทุมธานี
 • ATTRIBUTES RELATED TO LOWER SECONDARY STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN PATHUM THANI
 • 2/2535 [Abs][Full]
  33
  ยศ อัมพรรัตน์-ผลของการฝึกการอดได้รอได้และการให้แรงเสริมทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • THE EFFECT OF DELAY OF GRATIFICATION AND SOCIAL REINFORCEMENT AND APPROPRIATE EATING HABIT OF PRATHOMSUKSA V PUPILS
 • 2/2535 [Abs][Full]
  34
  ปริญญา ณ วันจันทร์-ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการทำงานของครูประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย
 • VARIABLES RELATING TO WORK EFFICIENCY OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IN CHAINGRAI PROVINCE
 • 2/2535 [Abs][Full]
  35
  หรรษา เลาหเสรีกุล-การเรียนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์กับลักษณะทางศาสนาและพฤติกรรมศาสตร์ของนักเรียนวัยรุ่น
 • CORRELATES OF BUDDHIST AND BEHAVIORAL SCIENCE CHARACTERISTICS OF ADOLESCENTS IN SUNDAY SCHOOL LIB.SWU.AC.TH
 • 2/2536 [Abs][Full]
  36
  วรรณะ บรรจง-ลักษณะทางพุทธศาสนาและพฤติกรรมศาสตร์ของเยาวชนไทยจากชุมชนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองในภาคใต้
 • RELIGIOUS AND BEHAVIORAL SCIENCE CHARACTERISTICS OF THE SOUTHERN THAI YOUTHS FROM PAENDIN DHAM PAENDIN THONG COMMUNITIES
 • 2/2536 [Abs][Full]
  37
  รุ่งทิพย์ สมานรักษ์-ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะชีวสังคมและจิตวิทยากับความพึงพอใจในการทำงานของครูประถมศึกษาที่สอนในโรงเรียนขนาดต่างกันในจังหวัดสุรินทร์
 • THE RELATIONSHIP BETWEEN BIO-SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND JOB SATISFACTION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS FROM SCHOOLS OF DIFFERENT SIZES IN CHUNGWAT SURIN
 • 2/2535 [Abs][Full]
  38
  ธานี กลิ่นเกษร-ผลของการฝึกอบรมทางพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาหิริ-โอตัปปะ และทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 • THE EFFECTS OF BUDDHIST TRAINING ON HIRI-OTTAPA AND ATTITUDE TOWARD BUDDHISM OF PHATTHALUNG TECHNICAL COLLEGE STUDENTS
 • 2/2536 [Abs][Full]
  39
  ชุติมา เทศศิริ-ลักษณะทางพุทธศาสนาและจิตลักษณะของบิดามารดาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลบุตรเจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคธาลัสซีเมีย
 • BUDDHIST AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PARENTS AS RELATED TO CHILD CARE WITH CHRONIC ILLNESS IN THALASSEMIC CHILDREN
 • 2/2536[Abs][Full]
  40
  อโนชา รัชพรมงคล-ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานของข้าราชการกองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 • FACTORS RELATED TO CREATIVITY ON WORK PERFORMANCE OF THE BUREAUCRAT IN EDUCATION AND TRAINING DIVISION, AIR TECHNICAL TRAINING SCHOOL, DIRECTORATE OF EDUCATION AND TRAINING, OF THE ROYAL THAI AIR FORCE
 • 2/2537 [Abs][Full]
  41
  แสวง ทวีคูณ-การฝึกเพื่อการเสริมสร้างจิตลักษณะในการป้องกันพฤติกรรมทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
 • PSYCHOLOGICAL TRAITS TRAINING FOR THE PREVENTION OF VIOLENCE BEHAVIOR IN VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS
 • 2/2537 [Abs][Full]
  42
  โสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ์-การเปรียบเทียบผลของการปรับพฤติกรรมโดยใช้การควบคุมตนเองกับการเสริมแรงทางบวกด้วยเบี้ยอรรถกรที่มีผลต่อการเพิ่มและการคงอยู่ของพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ชั้นปีที่ 1
 • A COMPARISON OF THE EFFECTS OF BEHAVIOR MODIFICATION PROCEDURES : SELF CONTROL VERSUS TOKEN REINFORCEMENT ON INCREASING AND MAINTAINING ASSIGNMENT RESPONSIBILITY BEHAVIORS OF THE FIRST YEAR BURIRUM TECHNICAL COLLEGE STUDENTS
 • 2/2537 [Abs][Full]
  43
  วิริยา แดงวิสุทธิ์-ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจในการเลือกประกอบวิชาชีพพยาบาลในสถานีอนามัยของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ระดับต้น วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
 • A STUDY OF VARIABLES RELATING TO THE INTENTION IN SELECTING A JOB AT HEALTH CENTER OF THE 2 YEAR PROGRAM NURSING STUDENTS AT NURSING COLLEGE, MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
 • 2/2537 [Abs][Full]
  44
  เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์-ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อนที่มารับบริการ ณ ตึกผู้ป่วยนอก (โรคเรื้อน) โรงพยาบาลพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • FACTORS RELATED TO SELF-CARE AGENCY OF LEPROSY PATIENTS WHO ATTENDED SERVE FROM OUT PATIENT DEPARTMENT (LEPROSY) PHRA-PRA-DAENG HOSPITAL
 • 2/2537 [Abs][Full]
  45
  ปริชาติ ตันติวิวัฒน์-การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจที่จะลาออกจากงานพยาบาลประจำการในกรุงเทพมหานคร สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • A STUDY OF INDIVIDUAL FACTORS AND JOB SATISFACTION AS RELATING TO INTENTION TO LEAVE NURSING SERVICE IN BANGKOK AT MEDICAL DEPARTMENT, THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
 • 2/2537 [Abs][Full]
  46
  ประพิศ จันทร์พฤกษา-ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและการมีส่วนร่วมในสังคมกับความพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทยในกรุงเทพมหานคร
 • RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY, SOCIAL ENGAGEMENT AND LIFE SATISFACTION OF THAI ELDERLY IN BANGKOK
 • 2/2537 [Abs][Full]
  47
  ณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก-อิทธิพลของสถานการณ์ระดมคน และจิตลักษณ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน
 • THE EFFECT OF MOBILIZED SITUATION AND PSYCHOLOGICAL TRAITS ON POLITICAL PARTICIPATION OF YOUTH
 • 2/2536 [Abs][Full]
  48
  คอลิด บูสะมัญ-จิตลักษณ์และปัจจัยทางชีวสังคมบางประการที่มีผลต่อการยอมรับนโยบายทางการศึกษา ด้านการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของเด็กนักเรียนไทย ในจังหวัดสงขลา
 • SOME PSYCHOLOGICAL TRAITS AND SOCIO-BIOLOGICAL FACTORS EFFECTING THE ACCEPTANCE OF EDUCATIONAL POLICY CONCERNING THE PROMOTION OF THAI LANGUAGE USAGE FOR THAI-MUSLIM STUDENTS IN SONGKHLA PROVINCE
 • 2/2537 [Abs][Full]
  49
  สุวลัย ธำรงสกุลศิริ-ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพ มหานคร
 • VARIABLES RELATING TO APPROPRIATE WASTE DISPOSING BEHAVIOR OF SECONDARY STUDENTS IN BANGKOK
 • 2/2537 [Abs][Full]
  50
  สุรภรณ์ อ้นสวน-การสังเคราะห์ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับเหตุผลเชิงจริยธรรม โดยวิธีการวิเคราะห์เมต้า
 • SYNTHESIS OF RESEARCH RESULTS ON MORAL REASONING : A META-ANALYSES
 • 2/2538 [Abs][Full]
  51
  สุชาดา ปภาพจน์-ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์
 • FACTORS RELATED TO THE FACULTY’S RESEARCH PRODUCTIVITY IN SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY, PRASARNMIT
 • 2/2538 [Abs][Full]
  52
  วิสุทธิ์ อริยภิญโญ-ตัวแปรทางจิตและสถานการณ์ในการขับขี่ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยของการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร
 • PSYCHOLOGICAL AND DRIVING SITUATION VARIABLES RELATED TO SAFE DRIVING BEHAVIOR OF PRIVATE CAR DRIVING IN BANGKOK
 • 2/2538 [Abs][Full]
  53
  วิลาวัณย์ ภูขมัง-ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสมุนไพรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์
 • VARIABLES RELATING TO BEHAVIOR OF JUNIOR HEALTH WORKERS IN PROMOTING MEDICAL PLANTS IN KALASIN PROVINCE
 • 2/2538 [Abs][Full]
  54
  พรรณอุษา อนันต์พินิจวัฒนา-ผลของการสื่อสารชักจูงต่อเจตคติวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
 • AN EFFECT OF PERSUASIVE COMMUNICATION PROCESS ON MATHEMATICS ATTITUDE OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS
 • 2/2538 [Abs][Full]
  55
  ผอบเธียร วงศ์ภักดี-ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในธนาคารพาณิชย์ไทย
 • FACTORS RELATING TO WORK PERFORMANCE OF TRAINING OFFICERS IN THAI COMMERCIAL BANK
 • 2/2537[Abs][Full]
  56
  บังอร เทพเทียน-ลักษณะหัวหน้าของผู้ป่วยและสถานการณ์ของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของงานในโรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • CHARACTERISTICS OF HEAD WARD AND CONTIGENCY OF GROUP AS CORRELATES OF EFFECTIVENESS OF WORK IN PHYSICAL HEALTH CARE HOSPITAL OF DEPARTMENT MEDICINE SERVICES MINISTRY OF PUBLIC HEALTH IN BANGKOK
 • 1/2538 [Abs][Full]
  57
  บุญมี เด็ดอนันต์กุล-ผลการฝึกพฤติกรรมประชาธิปไตยต่อการเปลี่ยนเจตคติต่อประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • THE EFFECT OF DEMOCRATIC BEHAVIOR TRAINING ON CHANGING IN DEMOCRATIC ATTITUDE OF THE MATHAYOM SUKSA TWO STUDENTS
 • 2/2538 [Abs][Full]
  58
  นุชนารถ ธาตุทอง-การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งในบทบาทความคลุมเครือในบทบาท ลักษณะทางจิตบางประการกับพฤติกรรมการทำงานของนักวิชาการศึกษาในส่วนภูมิภาค
 • A STUDY OF THE RELATIONSHIP AMONG ROLE CONFLICT ROLE AMBIGUITY SOME PSYCHOLOGICAL TRAITS AND JOB PERFORMANCE OF THE REGIONAL EDUCATORS
 • 2/2538 [Abs][Full]
  59
  นริศว์ ปรารมย์-ปัจจัยที่สัมพันธ์กับลักษณะการเผชิญปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
 • FACTORS RELATING TO COPING STYLE OF SCHOOL ADOLESCENTS IN BANGKOK
 • 2/2538 [Abs][Full]
  60
  ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา-ผลการฝึกอบรมที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • THE EFFECT OF TRAINING ON SELF-ESTEEM ENHANCEMENT IN FIFTH GRADE STUDENTS
 • 2/2538 [Abs][Full]
  61
  อนิสรา จรัสศรี-ลักษณะทางพุทธและพฤติกรรมศาสตร์ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานการแพทย์กรุงเทพมหานคร และสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • A CORRELATIONAL STUDY OF NURSING BEHAVIOR TOWARD PATIENTS WITH HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS BETWEEN BUDDHIST AND BEHAVIORAL SCIENCE CHARACTERISTICS OF PROFESSIONAL NURSES IN THE HOSPITAL OF THE BUREAU OF MEDICAL SERVICE, BANGKOK METROPOLIS AND FROM THE HOSPITALS OF THE DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICE, THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
 • 2/2540 [Abs][Full]
  62
  ยศวรรณ นิพัฒน์ศิริผล-ปัจจัยด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในหออภิบาลผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร
 • PERSONAL AND SITUATIONAL FACTORS RELATED TO NURSING PRACTICE OF REGISTERED NURSES IN THE INTENSIVE CARE UNIT (I.C.U.) IN THE GOVERNMENT HOSPITALS IN BANGKOK
 • 2/2540 [Abs][Full]
  63
  พรรัตน์ พันธ์ศรีมังกร-ตัวแปรที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจภายในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพประจำการ ตามทฤษฎีคุณลักษณะงาน
 • VARIABLES RELATED TO PROFESSIONAL NURSE INTERNAL WORK MOTIVATION BASED ON JOB CHARACTERISTICS THEORY
 • 2/2540 [Abs][Full]
  64
  ประสาร วสวานนท์-ปัจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมวางแผนการสอนของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
 • CAUSAL FACTORS RELATED TO LESSON PLANNING BEHAVIOR OF GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN UBONRACHATANEE PROVINCE
 • 2/2540 [Abs][Full]
  65
  ณัฐสุดา สุจินันท์กุล-ปัจจัยด้านครอบครัว การทำงานและลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ
 • FAMILY, WORK AND PERSONAL FACTORS RELATED TO PERFORMANCE OF PROFESSIONAL NURSES
 • 2/2540 [Abs][Full]
  66
  จิระนันท์ พากเพียร-การทำนายและอธิบายพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลในคลีนิกทันตกรรมของนักศึกษาทันตภิบาล : ทดสอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
 • A PREDICTION AND EXPLANATION OF UNIVERSAL PRECAUTION PRACTICES OF DENTAL NURSE STUDENTS : THE TEST OF THE THEORY OF PKANNED BEHAVIOR
 • 2/2540 [Abs][Full]
  67
  กนิษฐา ตัณทนันท์-ลักษณะทางจิตสังคมและลักษณะทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการให้การพยาบาลตามบทบาทเชิงวิชาชีพ
 • PSYCHOSOCIAL AND BUDDHIST CHARACTERISTICS AS CORRELATES OF PROFESSIONAL ACTION OF NURSES
 • 2/2540 [Abs][Full]
  68
  พรเทพ เสถียรนพเก้า-ผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเจตคติต่อการอนุรักษ์น้ำของนักเรียนประถมศึกษา
 • THE EFFECTS OF TRAINING FOR DEVELOPING WATER CONSERVATION ATTITUDE OF PRATHOMSUKSA STUDENTS
 • 2/2543 [Abs][Full]
  69
  บุญสิทธิ์ ไชยชนะ-การพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการไม่เสพเฮโรอีนซ้ำของผู้เข้ารับการบำบัด ขั้นตอนการถอนพิษยา ของคลีนิกยาเสพติดในโรงพยาบาลของรัฐ
 • THE DEVELOPMENT OF SELF-EFFICACY WHICH AFFECTING HEROIN-ADDICT RELAPSE DURING DETOXIFICATION IN DRUG CLINIC OF GOVERNMENT HOSPITALS
 • 2/2543[Abs][Full]
  70
  ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า-ปัจจัยด้านจิตสังคมของผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมให้การสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์
 • THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHO-SOCIAL CHARACTERISTICS OF CAREGIVERS AND SOCIAL SUPPORT BEHAVIOR TO AIDS INFECTED PERSONS
 • 2/2543[Abs][Full]
  71
  ณฐมน(กรรณิกา) ศิลปพรหมมาศ-ปัจจัยด้านจิตลักษณะ และสถานการณ์ทางจิตสังคมของพยาบาลวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพยาบาลจิตเวชที่มีจริยธรรม
 • PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL-SITUATIONAL CORRELATES OF ETHICAL PSYCHIATRIC NURSING PRACTICES IN PROFESSIONAL NURSES
 • 2/2546[Abs][Full]
  72
  สุรชัย ช่วยเกิด-คุณลักษณะของผู้บริหารและวัฒนธรรมโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับ ประสิทธิผลโรงเรียนภายใต้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 • ADMINISTRATORS CHARACTERISTIC AND SCHOOL CULTURE ASSOCIATING WITH SCHOOL EFFECTIVENESS UNDER SCHOOL-BASED MANAGEMENT
 • 2/2546 [Abs][Full]
  73
  ผาณิตา บัวขำ-ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมเรื่องอารมณ์โกรธ โดยแม่กับพฤติกรรมการจัดการอารมณ์โกรธของเด็ก ก่อนวัยเรียน : เปรียบเทียบระหว่างเด็กไทยกับเด็กญี่ปุ่นที่ อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • THE RELATIONS BETWEEN MOTHERS SOCIALIZATION OF ANGER AND PRESCHOOLERS ANGER-CULTURAL COMPARISION BETWEEN THAI CHILDREN AND JAPANESE CHILDREN RESIDED IN THAILAND
 • 2/2546 [Abs][Full]
  74
  ศิริประภา รัตตัญญู-กระบวนการสู่การกระทำความผิดในคดีมาตกรรมของนักโทษประหาร
 • CRIMINAL PROCESS IN HOMICIDE CASES OF THE DEATH-SENTENCED PRISONORS
 • 2/2549 [Abs][Full]
  75
  สุมาลี สวยสอาด-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO SEX RISK BEHAVIOR AMONG JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK
 • 2/2549[Abs][Full]
  76
  สุจินดา มูลผล-การศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางพุทธและพฤติกรรมกตัญญูกตเวทีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
 • PSYCHOLOGICAL FACTORS RELATED TO BUDDHIST CHARACTERISTICS AND GRATEFULNESS BEHAVIORS OF GRADE 9 STUDENTS IN BUDDHIST CHARITY SCHOOL
 • 1/2548 [Abs][Full]
  77
  มาริษา สก็อต-จิตลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อการทำงานของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
 • PSYCHOLOGICAL AND SITUATION PREDICTORS OF MEDIA PRODUCERS RESPONSIBILITY
 • 1/2548 [Abs][Full]
  78
  ปัญชลี พึ่งพิศ-ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่ส่งผลต่อทักษะและความตระหนักต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน
 • COLLEGIATE EXPERIENCE OF STUDENTS IN THE FACULTY OF COMMUNICATION ARTS INFLUENCING SKILLS AND AWARENESS OF PROFESSIONAL ETHICS
 • 1/2548[Abs][Full]
  79
  ปฏิมากร ศิริเตชะ-ปัจจัยทางสังคมลักษณะทางจิตและลักษณะทางชีวสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เอื้อต่อสังคมตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • SOCIAL PSYCHOLOGICAL AND BIO-SOCIAL FACTORS RELATED TO PROSOCIAL BEHAVIORS WHICH FOLLOWED SUNGKHAHA WATTHU 4 OF THE PRIMARY SCHOOL STUDENTS AT SCHOOL UNDER BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
 • 2/2549[Abs][Full]
  80
  ถิราพร ศุภสิริวุฒิ-ปัจจัยด้านลักษณะทางจิต ด้านสภาพแวดล้อมและด้านชีวสังคม ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลและเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุของบุตร
 • PSYCHOLOGICAL ENVIRONMENTAL AND BIO-SOCIAL FACTORS RELATED TO CARING BEHAVIOR FOR ELDERLY FOR ELDERLY PARENTS
 • 1/2548[Abs][Full]
  81
  อาริษา กปิตถา-ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงาน สายสอบสวนของพนักงานสอบสวน ในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 4
 • PERSONAL FACTOR AND ENVIRONMENTAL FACTOR RELATED TO INVESTIGATION-WORK BEHAVIOR OF POLICE INVESTIGATORS JOB IN PROVINCIAL POLICE REGION 4
 • 2/2551 [Abs][Full]
  82
  สุกันยา พูนเดช-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของวิศวกร สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO ETHICAL WORK BEHAVIOR OF PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY’S ENGINEERS
 • 2/2551[Abs][Full]
  83
  ศุภรางค์ อินทุณห์-ปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตสังคมและปัจจัยเชิงผลด้านการจัดการกับความเครียดของพฤติกรรมรักการอ่าน ในนักเรียนวัยรุ่น
 • READING BEHAVIOR OF ADOLESCENTS : ITS PSYCHO-SOCIAL ANTECEDENTS AND CONSEQUENTIAL STRESS COPING
 • 2/2551[Abs][Full]
  84
  ปราณี จ้อยรอด-ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • FACTOR AFFECTING CRITICAL INTERNET-CONSUMPTION BEHAVIOR OF SENOIR HIGH SCHOOL IN BANGKOK
 • 2/2551[Abs][Full]
  85
  ทิพย์วรรณ จุลิรัชน์กร-ผลของการใช้เทคนิคการชี้แนะทางวาจาควบคู่กับการเสริมแรงทางบวกที่มีต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • THE EFFECT OF PROMPTING TECHNIQUE AND POSITIVE REINFORCEMENT ON COPING BEHAVIOR OF STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION GRADE 7
 • 2/2551[Abs][Full]
  86
  พระมหาจันทร์ธรรม โกวิโท-ความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะ และสถานการณ์ทางสังคมกับประสิทธิภาพการ ทำงานของอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูในเขตกรุงเทพมหานคร
 • THE RELATIONS OF PSYCHOLOGICAL CHARECTERISTICS SOCIAL SITUATION AND WORK EFFICIENCY OF RESCUE VOLUNTEERS FROM RUAM KATANYU FOUNDATION IN BANGKOK
 • 2/2551 [Abs][Full]
  87
  จอมขวัญ เลื่องลือ-เจตนาในการเลือกคู่ครองและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง : ศึกษาตามหลักสมชีวิธรรม 4
 • INTENTION TO SELECTING SPOUSE AND RELATED FACTOR ; A STUDY BASED ON THE DHARMIC PRINCIPLE OF SAMAJIVIDHAMMA 4
 • 1/2550[Abs][Full]
  88
  กิ่งอ้อ มะลินิล-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • PSYCHOLOGICAL FACTORS CORRELATED TO SECONDARY SCHOOL STYDENT’S PROPENSITY TO SAVE AS A PRINCIPLE OF THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY
 • 2/2551 [Abs][Full]
  89
  อภิฤดี จิตต์เจนการ-ผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมการอ่านนิทานร่วมกับลูกตามแนวการสอนภาษา ธรรมชาติ ที่มีต่อความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เจตคติต่อการอ่านนิทานร่วมกับลูกและพฤติกรรมการอ่านนิทานร่วมกับลูกของผู้ปกครอง
 • EFFECT OF WHOLE LANGUAGE APPROACH READING STORY WITH CHILD PROMOTION PROGRAM IN PRATHOM SUKSA 1 STUDENT PARENT TO CHILDREN S READING ABILITY PARENT S ATTITUDE TOWARD READING STORY WITH CHILD AND PARENT S READING WITH CHILD BEHAVIOR.
 • 2/2553[Abs][Full]
  90
  สุพรรษา พูลพิพัฒน์-ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยยาเสพติด
 • COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY ORIENTED PROGRAM FOR DECREASING DEPRESSION DISORDER INDRUG ADDICTS
 • 2/2553[Abs][Full]
  91
  พระมหาสมเกียรติ รตนปัญโญ-ผลของการฝึกสำรวมสติและการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการต่อปรีชาเชิงอารมณ์แนวพุทธศาสนาของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
 • EFFECT OF MAINDFULNESS RESTRAINT AND YONISOMANASIKARA TRAINING ON MATHAYOMSUKSA IV STUDENTS BUDDHIST EMOTIONAL INTELLIGENCE IN SRI AYUDHYA SCHOOL IN ROYAL SUPPORT
 • 1/2553[Abs][Full]
  92
  วรสรณ์ เนตรทิพย์-อิทธิพลของจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อการแสดงบทบาทผู้นำทีมและพฤติกรรมการบริหารโครงการของประธานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล
 • THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND WORK ENVIRONMENT TO TEAM LEADING ROLE AND PROJECT MANAGING BEHAVIOR OF HELTH PROMOTION SCHOOL TEAM LEADER IN BANGKOK AND PERIPHERY
 • 2/2553 [Abs][Full]
  93
  รุ่งอรุณ พึ่งแย้ม-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับเชาว์สุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO HEALTH QUOTIENT OF HEALTH CARE PROVIDERS IN THE FACULTY OF MEDICINE, RAMATHIBODI HOSPITAL MAHIDOL UNIVERSITY
 • 2/2553[Abs][Full]
  94
  ฉัตรชัย เสนสาย-อิทธิพลกัลยาณมิตร โยนิโสมนสิการความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 และปัจจัยทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมนักเรียนที่พึงประสงค์ [Download]
 • THE INFLUENCE OF KALAYANAMITT YONISOMANASIKAN BELIEF IN KUSONKAMMABOT 10 AND PSYCHOLOGICAL FACTOR TO DESITABLE STUDENT BEHAVIOR[DOWNLOAD]
 • 2/2553[Abs][Full]
  95
  ศิริพร แก้วอ่อน-การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 • A DEVELOPMENT OF ABILITY AND ATTITUDE IN CREATIVE PROBLEM SOLVING OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN ENRICHMENT SCIENCE CLASSROOM PROJECT
 • 2557[Abs][Full]
  96
  วัลลภ รุจิขจร-รูปแบและกระบวนการถ่ายทอดความเป็นมัคคุเทศก์วัดวัง:กรณีศึกษามัคคุเทศก์วัดวังในเขตกรุงเทพมหานคร
 • SOCIALIZATION MODELS AND SOCIALIZATION PROCESS OF ROYAL TEMPLES AND PALACES: A CASE STUDY OF ROYAL TEMPLES AND PALACES TOUR GUIDE IN BANGKOK.
 • 2558[Abs][Full]
  97
  ธีรพงศ์ บำเพ็ญทาน-สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีของนักเรียนวิชาเอกดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • SOCIOLOGICAL SITUATIONS AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS RELATED TO CURIOUS IN MUSIC LEARNING BEHAVIORS OF HIGH SCHOOL STUDENTS
 • 2558[Abs][Full]
  98
  กฤตธี สีหมนตรี-สถานการณ์ด้านครอบครัวและโรงเรียนและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนดนตรีอย่างมีความรับผิดชอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสถาบันสอนดนตรีเอกชน
 • MUSIC LEARNING SITUATION AND PSYCHOLOGICAL TRAITS AS CORRELATES OF RESPONSIBLE MUSICAL LEARNING BEHAVIOR AMONG YOUTH IN THE MUSIC CAMPUS FOR GENERAL PUBLIC, COLLEGE OF MUSIC, MAHIDOL UNIVERSITY
 • 2557[Abs][Full]