| SWU | BSRI |Log Out |

ปริญญานิพนธ์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เรียน สมาชิกเว็บ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

รายละเอียดปริญญานิพนธ์นิสิต
ปริญญาเอก / แบบ 2 มีวิชาเรียน
ที่ชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องปีที่สอบDownload
1
ประสิทธิ์ สาระสันต์-พฤติกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
 • Managerial Behavior Related to Primary School Administrators’ Managerial Achievement
 • 2/2541 [Abs][Full]
  2
  จารุพร แสงเป่า-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 • Factors Affecting Turnover Intention of Professional Nurses in Bangkok Metropolitan Hospitals
 • 2/2541 [Abs][Full]
  3
  ชมชื่น สมประเสริฐ-รูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพยาบาล
 • The Model for Promotion of Motivation of Nurses in the Workplace
 • 2/2541 [Abs][Full]
  4
  ธีรเดช ฉายอรุณ-การถ่ายทอดทางสังคมในการทำงาน จิตลักษณ์และการรับรู้เกี่ยวกับบาบาทที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของ บุคลการสาธารณสุขระดับตำบลในภาคเหนือของประเทศไทย
 • A Study of New Registed Nurses’ Work Adjustment a Two-Wave Panel Survey
 • 2/2541 [Abs][Full]
  5
  วินัย ดำสุวรรณ-การศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการมุ่งวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • A Study of Variables Affecting the Intention of the Faculty of Kasetsart University of Achieve Academic Excellence in Research
 • 2/2541 [Abs][Full]
  6
  วิรัติ ปานศิลา-การถ่ายทอดทางสังคมในการทำงาน จิตลักษณ์และการรับรู้เกี่ยวกับบาบาทที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงาน ของบุคลการสาธารณสุขระดับตำบลในภาคเหนือของประเทศไทย
 • Work Socialization, Psychological Characteristics and Role Perception Related to Work Performance of Health Personnel At Tambol Level in Northern Thailand
 • 2/2541 [Abs][Full]
  7
  วัลภา สบายยิ่ง-ปัจจัยในการตั้งเป้าหมาย การรับรู้ความสามารถของตนเองและบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของผู้จำหน่ายตรง
 • Goal – Setting, Self-Efficacy, and Personality as Factors Affecting Performance of Direct – Sales Persons
 • 2/2541 [Abs][Full]
  8
  สุรพงษ์ ชูเดช-ผลการฝึกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาที่มีต่อการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • Effects of Trisikha (Buddhist Threefold Training) on Prathom Suksa V Pupils’ Self – Discipline
 • 2/2541 [Abs][Full]
  9
  สุพจน์ พันธนียะ-อิทธิพลของความขัดแย้งในงานและครอบครัวที่มีต่อความพึงพอใจในชีวิตครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • THE INFLUENCE OF WORK-FAMILY CONFLICTS ON TEACHERS LIFE SATISFACTION
 • 2/2541 [Abs][Full]
  10
  นวลฉวี ประเสริฐสุข-ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในอาชีพของผู้บริหารสตรีในธนาคารพาณิชย์ไทย
 • Factors Affecting Woman Managers’ Career Success in Thai Commercial Banks
 • 2/2541 [Abs][Full]
  11
  จินดารัตน์ ปีมณี-การพัฒนาฉันทะในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • A Development of Chanda (Buddhist intrinsic Motivation) in Learning of Undergraduate Students
 • 1/2545 [Abs][Full]
  12
  รสวลีย์ อักษรณรงค์-ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถของครูในการสอนทักษะการแก้ปัญหา
 • Factors Related to Teacher Efficacy in Problem Solving Skill Teaching
 • 1/2545 [Abs][Full]
  13
  รัตติกรณ์ จงวิศาล-ผลการฝึกอบรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • The effect of Transformational Leadership Training on Kasetsart University Student Leaders
 • 1/2544 [Abs][Full]
  14
  วันชัย ธรรมสัจการ-พฤติกรรมของผู้บริหารที่เพิ่มพลังการทำงานให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และผลต่อเนื่อง
 • Leader Empowerment Behavior In Tumbol Administration Organization : Its Measure and Consequences
 • 1/2545 [Abs][Full]
  15
  สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์-ปัจจัยที่ถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูที่ส่งผลต่อเอกลักษณ์วิชาชีพและพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของครูแนะแนว
 • Teacher Socialization Factors Affecting Guidance Teachers’ Professional Identity and Role Performance
 • 2/2544 [Abs][Full]
  16
  สุทิติ ขัตติยะ-ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในกลุ่มงานของเจ้าหน้าที่ผลิตรายการโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ทั่วราชอาณาจักร
 • Variables Influencing Effectiveness of Task Group of TV Programme Producers at Television of Thailand Ch 11 and Nation – wide Affiliates in the Public Relations Departmant
 • 2/2544 [Abs][Full]
  17
  สุวรรณ พิณตานนท์-ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคกลาง
 • Factors Affecting the Tumbol Administration Organization’s Strength in Central Region
 • 2/2545 [Abs][Full]
  18
  เสกสรรค์ ทองคำบรรจง-การศึกษาโครงสร้างทางจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามแนวพุทธศาสนา : การสร้างมโนทัศน์พื้นฐานการวัดความเปลี่ยนแปลงและรูปแบบเชิงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
 • A Study of Buddhism Ethical Structure of Undergraduate : Conceptualization, Measurements of Changes, and Causal Models of Change
 • 1/2545 [Abs][Full]
  19
  จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-กลวิธีการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน และความผูกพันในองค์การ สำหรับพนักงานสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ
 • OGANIZATIONAL SOCIALIZATION TACTICS AFFECTING JOB SATISFACTION AND ORGANIZATION COMMITMENT OF EMPLOYEES IN PUBLICE SPECIALIZED FINANCIAL INSTITUTIONS
 • 2/2547 [Abs][Full]
  20
  นริศว์ ปรารมย์-การพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
 • THE DEVELOPMENT OF THE PARTICIPATIORY ROLE OF THE STUDENT IN SECONDARY LEVEL INSTRUCTION
 • 2/2547 [Abs][Full]
  21
  ผกาวรรณ จันทร์เพิ่ม-ปัจจัยระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ และบุคลากรสาธารณสุขที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานเยี่ยมบ้านตามแนวทาง การปฏิรูประบบสาธารณสุข ของสาธารณสุข เขต 4
 • THE PRIMARY CARE UNIT AND PUBLIC HEALTH PERSONNEL FACTORS AFFECTING HOME VISIT PROCESS IN TREND OF HEALTH CARE REFORM OF PUBLIC HEALTH IN ZONE 4
 • 2/2547 [Abs][Full]
  22
  เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์-รูปแบบการพัฒนาองค์การสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [Download]
 • A MODEL FOR PROMOTING ON RESEARCH ABILITY OF PROFESSIONAL NURSES OF RAJ-PRACHA SAMASAI INSITUTE, DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL, MINISTRY OF PUBLIC HEALTH [Download]
 • 2/2547 [Abs][Full]
  23
  มารศรี กลางประพันธ์-การพัฒนาคุณธรรมด้านความอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • A DEVELOPMENT OF THE VIRTUE OF TOLERANCE (KHANTI) OF UNDERGRAUATE STUDENTS
 • 2/2547 [Abs][Full]
  24
  ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์-การศึกษาความสัมพันธ์ต่างระดับและโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการสื่อสาร การรับรู้ การสนับสนุนขององค์การ การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตามและผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
 • THE STUDY OF MULTIPKE LEVELS AND STRUCTURAL RELATIONSHIP OF COMMUNICATION COMPETENCE, PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT, LEADER-MEMBER EXCHANGE AND JOB PERFORMANCE OF EMPLOYEES IN INDUSTRAIL ESTATES
 • 2/2547 [Abs][Full]
  25
  ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ-การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจภายใน เพื่อสร้างสัมพันธภาพในการทำงานของ หัวหน้าช่างในศูนย์บริการรถยนต์
 • DEVELOPMENT OF A PROGRAM PROMOTING INTRINSIC MOTIVATION IN WORK RELATIONSHIP IN AUTOMOBILE SERVICE CENTERS TEAM LEADERS
 • 2/2547 [Abs][Full]
  26
  วัลนิกา ฉลากบาง-การพัฒนาความสามารถในการรู้จักคิดแบบโยนิโสมนสิการ และการบริโภคด้วยปัญญา ของนักศึกษา สถาบันราชภัฏสกลนคร
 • THE DEVELOPMENT OF THE ATTENTIVE CONSIDERATION PERFORMANCE AND RIGHT CONSUMPTION OF RAJABHAT INSTITUTE SAKON NAKHON STUDENTS
 • 2/2547 [Abs][Full]
  27
  ศักดินา บุญเปี่ยม-การศึกษาการเปลี่ยนแปลงจิตลักษณะของผู้ติดยาม้า(เมทแอมเฟตามีน) ในระหว่างกระบวนการบำบัด ตามแนวจิตบำบัดในระบบบังคับคดีแบบผู้ป่วยใน
 • A STUDY ON PSYCHOLOGICAL TRAITS CHANGE OF AMPHETAMINE DEPENDENTS THROUGH PSYCHOTHERAPY APPROACH OF COMPULSORY INPATIENTS
 • 2/2547 [Abs][Full]
  28
  สุภาพร ธนะชานันท์-อิทธิพลของมาตรการป้องกันสิ่งเสพย์ติดในโรงเรียนและครอบครัวกับความผูกพันทางสังคมที่มีต่อการ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพย์ติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานคร
 • THE EFFECTS OF NARCOTIC PREVENTION IN SCHOOLS AND FAMILIES, AND SOCIAL BONDS ON SELF-PROTECTION OF MATHAYOMSUKSA THREE STUDENTS IN SECONDARY SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION IN BANGKOK METROPOLITAN
 • 2/2547 [Abs][Full]
  29
  ปรีดา เบ็ญคาร-การส่งเสริมการรับความรู้ความสามารถของตนที่มีต่อความสามารถในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนของครู
 • THE PROMOTION OF SELF-EFFICACY IN THE DEVELOPMENT PROCESS OF TEACHER CLASSROOM ACTION RESEARCH
 • 2/2547 [Abs][Full]
  30
  จินตนา ตันสุวรรณนนท์-ผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • Effects of Training on Media Literacy development of Suan Dusit Rajabhat University Students
 • 2/2550 [Abs][Full]
  31
  ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายใต้ระบบบริหารจัดการแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล
 • FACTORS AFFECTING WORK BEHAVIOR OF CITY LAW ENFORCEMENT OFFICERS AT BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION UNDER THE NEW PUBLIC MANGEMENT SYSTEM CONCERNING GOOD GOVERNANCE
 • 2/2551 [Abs][Full]
  32
  ชุลีกร ยิ้มสุด-การพัฒนาการคิดไตร่ตรองและพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูประถมศึกษาโดยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
 • THE DEVELOPMENT OF ELEMENTARY TEACHERS REFECTIVE THINKING AND TEACHING BEHAVIORS OF CHILD CENTERED APPROCH USING PAR TECHNIQUE
 • 2/2551[Abs][Full]
  33
  บุญสิทธิ์ ไชยชนะ-ผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมการเห็นคุณค่าใจตนเองด้านบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ขั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบเต็มรูป
 • THE EFFECT OF SELF-ESTEEM AND COMPETENCY OF CLASSROOM RESEARACH PROMOTION PROGRAM IN DEVELOPMENT PROCESS OF TEACHER TRAINEES
 • 2/2551 [Abs][Full]
  34
  ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร-สภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของการปรับตัวในการทำงานของนายทหารชั้นประทวนของกองทัพบกที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่
 • OUTCOMES WORK ENVIRONMENT AND INDIVIDUAL TRAIT CONCERNING WORK ADJUSTMENT OF NEW LANCE CORPORAL SOLDIERS IN THE COMBAT UNIT : A THREEE-WAY STUDY
 • 2/2550[Abs][Full]
  35
  ยุภาดี ปณะราช-การพัฒนาลักษณะความเป็นกัลยาณมิตรสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 • THE DEVELOPMENT OF KALYANAMITT FOR STUDENTS OF THE TEACHING PROFESSION IN A RAJABHAT UNIVERSITY
 • 2/2550 [Abs][Full]
  36
  วรรณะ บรรจง-ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของเอกลักษณ์นักศึกษาครูและการรับรู้ความสามารถของตนในการเป็นครูนักวิจัยที่มีต่อพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูในยุคปฏิรูปการศึกษา
 • CAUSAL FACTORS OF RESEACHER IDENTITY AND SELF-EFFICACY ON BEHAVIOR OF STUDENT TEACHERS DURING EDUCATION REFORM
 • 2/2550 [Abs][Full]
  37
  วีรวรรณ สุกิน-อิทธิพลของจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพของอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • THE EFFECTS OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND WORKING SITUATIONS ON EFFECTIVE TEACHING BEHAVIOR OF ENGINEERING LECTURERS
 • 2/2550 [Abs][Full]
  38
  ศยามล เอกะกุลานันต์-สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทีม และกระบวนการทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมข้ามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • Internal and External Environments of Team and Team Process Affecting the Cross-Functional Team Effectiveness in Autoparts Manufacturing Firms
 • 2/2550 [Abs][Full]
  39
  อนุ เจริญวงศ์ระยับ-การรับรู้สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและลักษณะส่วนบุคคลที่เอื้อต่อการเป็นอาสาสมัครอย่างยั่งยืนในนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • PERCEPTION OF ENVIRONMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND INDIVIDUAL CHARACTERISTICS AFFECTING SUSTAINED VOLUNTEERISM IN UNDERGRADUATE STUDENTS
 • 2/2551 [Abs][Full]
  40
  วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์-เส้นทางชีวิตคนเร่ร่อน : การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยาประสบการณ์คนเร่ร่อนเขตเมืองหลวง
 • LIFE TRAJECTORY OF THE HOMELESS : A PHENOMENOLOGICAL STUDY OF THE HOMELESS EXPERIENCE IN CAPITAL AREA
 • 1/2553[Abs][Full]
  41
  กัญญ์ฐิตา ศรีภา-ประสบการณ์ใกล้ตายของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา
 • DYING EXPERIENCE OF TERMINAL ILL CANCER PATIENTS: A PHENOMENOLOGICAL STUDY
 • 2/2553[Abs][Full]
  42
  ฐิติมา เวชพงศ์-การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนให้ทำงานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน
 • PARTICPATORY ACTION RESEARCH IN DEVELOPMENT OF YOUTH ECO-TOURISM WORK IN THE COMMUNITY
 • 1/2553 [Abs][Full]
  43
  ตรีทิพ บุญแย้ม-ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล และระดับกลุ่มงานเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในบริษัทเอกชนของไทย [Download]
 • THE MULTI-LEVEL CAUSAL FACTORS INFLUENCING INDIVIDUAL AND GROUP INNOVATIVE BEHAVIORAL FOR MAKING PRODUCT INNOVATIONS IN THAI PRIVATE COMPANIES [Download]
 • 2/2553[Abs][Full]
  44
  ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง-ประสบการณ์ของการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู : การศึกษาเชิง ปรากฎการณ์วิทยา
 • TEACHER SPIRITUAL EXPERIENCE : A PENOMENOLOGICAL STUDY
 • 2/2553[Abs][Full]
  45
  พลรพี ทุมมานนท์-ผลการใช้โปรแกรมการกำกับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครูที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา [Download]
 • EFFECTS OF PROGRAM APPLYING SELF-REGULATION IN COMBINATION WITH TEACHER S SOCIAL SUPPORT ON LEARNING BEHAVIORS OF UNDERACHIEVING PRIMARY STUDENTS [Download]
 • 2/2553[Abs][Full]
  46
  ยงยุทธ แสนประสิทธิ์-การป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน : ศึกษากรณี ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคกลาง
 • DOMESTIC VIOLENCE PREVENTION BY PARTICIPATORY ACTION OF FAMILIES AND COMMUNITY : A CASE STUDY OF COMMUNITY IN A CENTRAL PROVINCE
 • 2/2553 [Abs][Full]
  47
  ทินกฤต อรรถโกวิทธาตรี- การพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มุ่งมั่นเน้นการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 • THE DEVELOPMENT OF INTERNET QUALITY ASSURANCE STANDARD IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS EMPHASIZING ON GIFTED CHILDREN, PRINCESS CHULABHORN S COLLEGE
 • 2/2553[Abs][Full]
  48
  วิไลลักษณ์ ลังกา-การศึกษาอิทธิพลทางสังคมและปัจจัยภายในต่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • A STUDY OF EFFECTS OF THE SOCIAL AND INTERNAL FACTORS ON SCIENCE CREATIVE LEARNING OF SCIENCE GIFTED-STUDENTS AT THE UPPER SECONDARY LEVEL
 • 2/2553[Abs][Full]
  49
  สุกุมา แสงเดือนฉาย-ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อความพร้อมที่จะป้องกันการติดซ้ำและพฤติกรรมไม่ติดซ้ำของผู้ป่วยสุรา
 • THE EFFECT OF COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY PROGRAM,WITH SOCIAL SUPPORT,ON READINESS FOR PREVENTION OF EARLY RELAPSE AND NON-RELAPSE OF ALCOHOL USE DISORDER PATIENTS
 • 1/2553 [Abs][Full]
  50
  สุจินดา ประเสริฐ-ผลของการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • THE EFFECTS OF DEVELOPMENT OF LEARNING INTRINSIC MOTIVATION AND SELF-DIRECTED LEARNING ABILITY ON SELF-DIRECTED LEARNING BEHAVIORAL OF CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS
 • 2/2553[Abs][Full]
  51
  กันยารัตน์ กุยสุวรรณ-ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจากโรคเอสของทหารกองประจำการ กองทัพเรือ : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงเวลาของการพักในศูนย์ฝึกทหารใหม่และผลของโปรแกรมการลดความเสี่ยงจากโรคเอดส์
 • Casual Factors of AIDS Safe SEx Behavior among Thai Navy consoript : The Study of Changes during training in the recuite center and efficts of AIDS Risk Reduction Program
 • 2556[Abs][Full]
  52
  ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์-กระบวนการสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดของชุมชนในเขตภาคกลาง
 • A process to successful drug prevention of community in central Thailand
 • 1/2555[Abs][Full]
  53
  ณัฐวุฒิ อรินทร์-การศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อสุขภาวะทางจิตและพฤติกรรมการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนใต้
 • THE STUDY OF ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL AFFECTING PSYCHOLOGICAL OUTCOMES AND WORK PERFORMANCE UNDER ADVERSE SITUATION OF PUBLIC HEALTH OFFICERS IN SOUTHERN BORDER PROVINCES
 • 2555[Abs][Full]
  54
  ดิษยุทธ์ บัวจูม-การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้างความสนใจและทักษะในอาชีพท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
 • The Development of Learning Model by Community Based Approach for Establishing both Vocational Interests and Skills on Local Careers for the Students of BAN-PANAENG WITTAYA SCHOOL.
 • 2556 [Abs][Full]
  55
  ปัญญฎา(เทวิกา) ประดิษฐบาทุกา-ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • THE PSYCHO-SOCIAL CAUSAL FACTORS AFFECTING THE COMPETENCY AND AND RESEARCH-BASED INSTRUCTION BEHAVIORS OF FACULTY MEMBERS OF RAJABHAT UNIVERSITY IN BANGKOK
 • 2/2555[Abs][Full]
  56
  ชนธัญ แสงพุ่ม-การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีจากข้อมูลกรณีชุมชนท่องเที่ยวตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • Development of Thai Tourism Community Base on the Sustainable Development: A grounded Theory Study of Tourism Community Base on the Philosophy of Sufficiency Economy
 • 2556[Abs][Full]
  57
  สิทธิชัย ชมพูพาทย์-การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ ครูและนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยปฏิบัติ การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของครูและนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริม นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยปฏิบัติ การเชิงวิพากษ์
 • A DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL BEHAVIORAL FOR THE CREATIVE PROBLEM SOLVING OF TEACHERS AND STUDENTS AT THE SCIENCE GIFTED STUDENTS PROMOTION SCHOOL USING EMANCIPATORY ACTION RESEARCH
 • 2/2553[Abs][Full]
  58
  อมราพร สุรการ-การศึกษาองค์ประกอบและตัวแปรเชิงสาเหตุของการปรับตัวของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • A STUDY OF FACTOR STRUCTURE AND ANTECEDENTS OF ADJUSTMENT OF GIFTED STUDENTS IN SCIENCE AND MATHEMATICS
 • 2555 [Abs][Full]
  59
  อิสระ บุญญะฤทธิ์-The Role of Loving-Kindness and Wisdom Processes on Forgiveness Mechanism in Thai Nurses: Applying Buddhist Principles
 • The Role of Loving-Kindness and Wisdom Processes on Forgiveness Mechanism in Thai Nurses: Applying Buddhist Principles
 • 2555[Abs][Full]
  60
  จารุณี แซ่ตั้ง-ความโกรธของเยาวชนในบริบทสถานควบคุม : การศึกษาเชิงอรรถศาสตร์ชาติพันธ์วรรณา
 • JUVENILE'S ANGER IN CORRECTIONAL CONTEXT : A ETHNO SEMANTIC STUDY
 • 2558[Abs][Full]
  61
  จุรีพร ภิบาลจันทร์-การวิจัยผสานวิธี:อิทธิพลเชิงเหตุและผลพหุระดับของธรรมาธิปไตยของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
 • -
 • 2559[Abs][Full]
  62
  ตวงทอง สังข์แก้ว-การศึกษาอิทธิพลปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะโอนย้าย และคุณภาพชีวิตของพนักงานคุมประพฤติ
 • THE STUDY OF MULTILEVEL STRUCTURAL EQUATION MODELING ON WORK-FAMILY CONFLICT AFFECTING TRANFERING INTENTION AND QUALITY OF LIFE AMONG PROBATION OFFICER
 • 2558 [Abs][Full]
  63
  นฤเบศร์ สายพรหม-อิทธิพลพหุระดับของภาวะผู้นำแบบรับใช้ผู้อื่นกับปัจจัยเหตุและผลของจิตวิญญาณในการทำงานที่มีต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณพฤติกรรมและเจตคติในการทำงานของครูในถสานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
 • THE MULTILEVEL CAUSAL OF SERVANT LEADERSHIP ON WORKPLACE SPIRITUALITY AND EFFECTS ON SPIRITUAL WELL-BEING, WORK ATTITUDE AND BEHAVIOR OF THE TEACHERS IN CATHOLIC SCHOOLS IN BANGKOK ARCHDIOCESE
 • 2559 [Abs][Full]
  64
  ปรียานุช วิริยราชวัลลภ-อิทธิพลพหุระดับของการสอนงานด้านการจัดการของหัวหน้างานและสถานการณ์ทางจิตสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างมีผลสัมฤทธิ์สูงของข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
 • THE EFFECT MULTILEVEL OF MANAGERIAL COACHING OF LEADERS AND PSYCHOSOCIAL SITUATIONS ON HIGH PERFORMANCE WORK BEHAVIOR OF THE BUREAUCRAT IN THE MINISTRY OF JUSTICE
 • 2559 [Abs][Full]
  65
  ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์-การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับเกี่ยวกับตัวแปรเชิงเหตุทางจิตสังคมและภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารที่มีผลต่อความเหนียวแน่นของกลุ่ม และตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการทำงานของพนักงานในองค์การเอกชน
 • A MULTILEVEL STRUCTURAL EQUATION MODELING STUDY OF PSYCHOSOCIAL CAUSAL VARIABLES AND ETHICAL LEADERSHIP OF LEADERS INFLUENCING GROUP COHESION AND ETHICAL WORK-RELATED VARIABLES OF PRIVATE ORGANIZATION EMPLOYEES
 • 2558 [Abs][Full]
  66
  วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์-อิทธิพลปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับของภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณที่ส่งผ่านสุขภาวะทางจิตวิญญาณต่อความยึดมั่นผูกพันในงานและกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
 • MULTILEVEL ANTECEDENTS OF SPIRITUAL LEADERSHIP AND EFFECTS OF SPIRITUAL WELL-BEING ON WORK ENGAGEMENT AND PROFESSIONAL LEARNING ACTIVITY OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN BANGKOK
 • 2559 [Abs][Full]
  67
  วิสุทธิ์ สีนวล-โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน
 • STRUCTURAL RELATIONSHIPS OF THE ANTECEDENTS AND EFFECTS OF PSYCHOLOGICAL OWNERSHIP: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR EMPLOYEES
 • 2559 [Abs][Full]
  68
  สมหญิง ลมูลพักตร์-ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับและผลของความยืดมั่นผูกพันในวิชาชีพพยาบาลที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
 • MULTILEVEL ANTECEDENTS AND EFFECTS OF PROFESSIONAL ENGAGEMENT ON JOB PERFORMANCE AND INTENTION TO LEAVE THE NURSING PROFESSION OF GOVERNMENTAL HOSPITAL NURSES IN BANGKOK METROPOLITAN AREA
 • 2558 [Abs][Full]
  69
  ปองสุข ศรีชัย-การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรในกระบวนการทำกิจกรรมอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • THE STUDY OF CHANGES AND CAUSAL RELATIONSHIPS OF THE VARIABLES IN VOLUNTEER ACTIVITY PROCESS OF STUDENTS IN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA
 • 2559 [Abs][Full]
  70
  กชกร รุ่งหัวไผ่-การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์เพื่อการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • TITLE EMANCIPATORY ACTION RESEARCH TO DEVELOP COMPETENCY OF THE ACADEMIC LEADER OF THE LEARNING SUBSTANCE GROUP FOR PRINCESS CHULABHORN’S COLLEGE SCHOOL IN OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION
 • 2559 [Abs][Full]