| SWU | BSRI |Log Out |

ปริญญานิพนธ์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เรียน สมาชิกเว็บ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

รายละเอียดปริญญานิพนธ์นิสิต
ปริญญาเอก / นอกเวลาราชการ
ที่ชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องจบปีการศึกษา/สอบปากเปล่าเมื่อDownload
1
อัมพร ศรีประเสริฐสุข-ตัวแบบปัจจัยเชิงโครงสร้างของสุขภาวะในการทำงานของพนักงานสายวิชาการในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • THE STRUCTURAL MEDELING OF WORK WELL-BEING OF ACADEMIC EMPLOYEES IN AUTONOMOUS UNIVERSITIES
 • 2562[Abs][Full]
  2
  สินาพร วิทยาวนิชชัย-การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่ม ชื่อปริญญานิพนธ์
 • THE STUDY AND DEVELOPMENT OF EGO IDENTITY AND PROFESSIONAL IDENTITY IN NURSING STUDENTS THROUGH GROUP COUNSELING PROGRAM
 • 2562 [Abs][Full]
  3
  สิทธิพร ครามานนท์-การผุดขึ้นของปัญญาด้านความหลากหลายทางเพศในลูกวัยรุ่นของพ่อแม่ซึ่งเข้ารับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
 • EMERGENCE OF WISDOM TO LGBT IN ADOLESCENCE OF PARENTS WHO HAD PARTICIPATED IN BUDDHIST COUNSELING
 • 2562 [Abs][Full]
  4
  สัณห์ชาย โมสิกรัตน์-การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินเพื่อสร้างความหมายของเงินในนิสิตที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
 • BUDDHIST COUNSELING EMPHASIZING MONEY MEANING FOR MONEY MEANING-MAKING
 • 2562 [Abs][Full]
  5
  ศุภกร จันทราวุฒิกร-การศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้างานองค์กร
 • THE STUDY AND DEVELOPMENT OF TRAINING MODEL ACCORDING TO THE THREEFOLD TRAINING TO STRENGTHEN ETHICAL LEADERSHIP FOR THE EXECUTIVE OFFICERS AND THE TEAM LEADERS OF AN ORGANIZATION
 • 2562[Abs][Full]
  6
  วิเชศ คำบุญรัตน์-ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารในธุรกิจพาณิยชน์
 • THE EFFECT OF AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAM ON TRADING BUSINESS SUPERVISOR
 • 2562 [Abs][Full]
  7
  วนัญญา แก้วแก้วปาน-การพัฒนารูปแบบการให้คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวของเยาวชนผู้กระทาผิดในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • DEVELOPMENT OF A GROUP COUNSELING MODEL TO ENHANCE LIFE SKILLS IN PREPARATION FOR THE RELEASE OF JUVENILE DELINQUENTS IN JUVENILE VOCATIONAL TRAINING CENTERS IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA
 • 1/2561 [Abs][Full]
  8
  วชิรวิทย ไม้คู่-การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความซื่อตรงของพนักงานฝ่ายขายเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชี่นวายของบริษัทธุรกิจพาณิชย์ที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
 • THE STUDY OF FACTORS INTEGRITY OF GENERATION X AND Y IN SALES DEPARTMENTS OF FOOD AND BEVERAGE DISTRIBUTION AND MANUFACTURING COMPANIE
 • 2562 [Abs][Full]
  9
  ลินดา การภักดี-การพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
 • DEVELOPMENT OF INTERESTING ENVIRONMENT TRAINING PACKAGES ENHANCE THE ENVIRONMENTAL AWARENESS OF PRIMARY STUDENTS
 • 1/2562 [Abs][Full]
  10
  ลลิตา เดชเป้า-การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณภายใจบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนักทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 • RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE ATTRIBUTES RELATED TO HUMAN RESOURCE COMPETENCY IN CIVIL SERVANT OFFICERS
 • 2562 [Abs][Full]
  11
  รัชนี อิ่มอก-การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
 • DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL BASED ON THE PRINCIPLES OF HIS MAJESTY THE KING RAMA IX ON ACTIVE CITIZENSHIP
 • 1/2562[Abs][Full]
  12
  เมทินี ทนงกิจ-การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนารุปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
 • THE ACTION RESEARCH FOR DEVELOPING MODEL OF IMPROVE CREATIVE TOURISM COMPETENCY IN TOURISM BASED COMMUNITY ENTERPRISE
 • 2562[Abs][Full]
  13
  ภัทรพร เตชทวีฤทธิ์-การศึกษาผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมที่มีต่อความฉลาดทางจิตวิญญาณของผู้ใหญ่วัยทำงาน
 • THE EFFECT OF INTEGRATING ENNEAGRAM AND EXISTENTIAL GROUP COUNSELING ON SPIRITUAL INTELLIGENCE IN WORKING ADULTS
 • 2562 [Abs][Full]
  14
  พัช พชรเสฐียร-โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมตามบทบาทอาชีพบริการโดยใช้โมเดลทฤษฎีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและทฤษฎีทุนจิตวิทยาเชิงบวก
 • THEORETICAL TEST OF A FIVE-FACTOR THEORY OF PERSONALITY AND POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL INFLUENCING THE SERVICE BEHAVIOR OF HOTEL STAFF AND THE DEVELOPMENT OF A BEHAVIOR DEVELOPMENT MANUAL
 • 2562 [Abs][Full]
  15
  พนิดา ดอร์น-ความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย: การพัฒนาเครื่องมือวัดและโปรแกรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 • CIVIC ENGAGEMENT OF THAI ADOLESCENTS: SCALE AND AN INTEGRATIVE LEARNING PROGRAM DEVELOPMENT.
 • 2561 [Abs][Full]
  16
  รชวีย์ หล่อศรีศุภชัย-การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมโดยการใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • INNOVATIVE LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM THROUGH ACTION LEARNING FOR MANAGERS IN SME ENTERPRISE
 • 2562 [Abs][Full]
  17
  ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ-การพัฒนาตัวบ่งชี้และการพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพื่อ ความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน
 • DEVELOPMENT OF INDICATORS AND PROGRAM FOR ENHANCING ACADEMIC ENGAGEMENT FOR UNDERGRADUATE STUDENTS AS MEDIATED BY PERSONAL BEST GOAL
 • 1/2561 [Abs][Full]
  18
  ปฐมชัย ธะนะเนตร-การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์โดยใช้การคดิแบบโยนิโสมนสิการ
 • DEVELOPMENT OF A LEARNING ACTIVITY PACKAGE TO ENHANCE ONLINE MEDIA LITERACY THROUGH REFLECTIVE THINKING
 • 1/2562 [Abs][Full]
  19
  นภัสนันท์ แจ่มฟุ้ง-การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างการคงอยู่ในองค์กรของพนักงานศูนย์การค้าสำหรับคู่มือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
 • DEVELOPMENT OF A STRUCTURAL EQUATION MODEL FOR A EMPLOYEE RETENTION MANUAL FOR SHOPPING CENTER BUSINESS BASED ON CONSTRUCTIVISM
 • 2562 [Abs][Full]
  20
  ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต-ปัจจัยเชิงเหตุที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การและประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อองค์การของวิศวกรสื่อสารโทรคมนาคมในรัฐวิสาหกิจไทย
 • CASUAL RELATIONSHIP OF ORGANIZATIONAL LOYALTY AND EFFECTIVENESS OF ORGANIZATIONAL LOYALTY PROMOTING PROGRAM OF GENERATION Y TELECOMMUNICATION ENGINEER IN THAI PUBLIC ENTERPRISE
 • 2561 [Abs][Full]
  21
  ฉันทิดา สนิทนราทร-การพัฒนาโปรแกรมการเล่นบำบัดเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย ที่มีภาวะสมาธิสั้นในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร
 • DEVELOPMENT OF PLAY THERAPY PROGRAM TO ENHANCE EXECUTIVE FUNCTIONS OF PRESCHOOL CHILDREN WITH ADHD SYMPTOMS IN BANGKOK SCHOOL
 • 2562 [Abs][Full]
  22
  ขวัญธิดา พิมพการ-การพัฒนารูปแบบการให้คาปรึกษารายบุคคลแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของสตรีที่มีการสูญเสียสามีในสถานการณ์ความไม่สงบ จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • DEVELOPMENT OF AN INTEGRATIVE INDIVIDUAL COUNSELING MODEL TO STRENGTHEN THE RESILIENCE OF WIDOWS FROM THE CONFLICT ZONE IN THE SOUTHERN BORDER PROVINCES
 • 1/2561 [Abs][Full]
  23
  กัณฐก ขวัญยืน-การศึกษาปัจจัยระดับองค์การ ระดับกลุ่ม และระดับบุคคล และกระบวนการเกิดการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติในการทำงานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
 • A STUDY OF INDIVIDUAL LEVEL, GROUP LEVEL AND ORGANIZATION LEVEL FACTORS AND PROCESS OF RESILIENCE AT WORK OF EMPLOYEES IN NON-LIFE INSURANCE BUSINESS
 • 2562[Abs][Full]
  24
  ปรีนาภา ชูรัตน์-กระบวนการโค้ชเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณอาสาสมัครภาคสนามที่ช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติด: การศึกษาผสานเรื่องเล่า
 • COACHING PROCESS FOR SPIRITUAL DEVELOPMENT AMONG PEER EDUCATORS WHO PROVIDE SUPPORT FOR DRUG USERS: A NARRATIVE STUDY
 • 2561 [Abs][Full]
  25
  เกรียงไกร พึ่งเชื้อ-การสร้างโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน
 • THE DEVELOPMENT OF EXECUTIVE FUNCTION PROGRAM AS A PROTECTIVE FACTOR FOR SUBSTANCE USE AMONG YOUTH
 • 3/2561 [Abs][Full]
  26
  พิไลพร สุขเจริญ-การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณในการดูแลแบบประคับประคองของ นักศึกษาพยาบาล : การวิจัยผสานวิธีแบบแทรกแซง
 • DEVELOPMENT OF A TRANSFORMATIVE LEARNING MODEL TO ENHANCE SPIRITUALITY IN PALLATIVE CARE AMONG NURSING STUDENTS: A MIXED METHODS INTERVENTION DESIGN
 • 2562 [Abs][Full][Art1]
  [Art2]
  27
  นพมาศ ปลัดกอง-การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไหล โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้
 • DEVELOPING A LEARNING MODEL USING SCAFFOLDING TECHNIQUE TO ENCOURAGE SELF-DIRECTED LEARNING AMONG STUDENTS IN THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM
 • 2562 [Abs][Full][Art1]
  28
  พันธนิภา วินิจกิจเจริญ-ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ :การพัฒนาเครื่องมือวัด และประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
 • LEADERSHIP TRANSFORMTION OF EXECUTIVES UNDER THE OFFICE OF FORENSIC SCIENC : THE DEVELOPMENT OF MEASUREMENT INSTRUMENTSAND THE EFFECTIVENESS BASE ON CONTEMPLATIVE EDUCATION CONCEPT
 • 3/2562 [Abs][Full][Art1]
  29
  เป็นไท เทวินทร์-COUNSELLING COMPETENCES FOR LESBIAN, GAY, BISEXUAL, AND TRANSGENDER CLIENTS: A GROUNDED THEORY APPROACH
 • COUNSELLING COMPETENCES FOR LESBIAN, GAY, BISEXUAL, AND TRANSGENDER CLIENTS: A GROUNDED THEORY APPROACH
 • 3/2562 [Abs][Full][Art1]
  30
  กันยารัตน์ เมืองแก้ว-การพัฒนาสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม โดยมีความสอดคล้องกลมกลืนในตนของนักศึกษาจิตวิทยาเป็นตัวแปรส่งผ่าน
 • DEVELOPMENT OF HUMANISTIC COUNSELING COMPETENCIES FOR SOCIAL JUSTICE, CONGRUENCE OF PSYCHOLOGY STUDENTS AS A MEDIATOR VARIABLE
 • 1/2563 [Abs][Full][Art1]
  31
  ผกาวรรณ นันทะเสน-คุณลักษณะของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และประสิทธิภาพของการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ในวัยรุ่นไทย
 • CHARACTERISTICS OF ADAPTIVE INTERNET USER AND THE EFFECTIVENESS OF INTEGRATIVE GROUP COUNSELING TO ENHANCE CHARACTERISTICS OF ADAPTIVE INTERNET USER OF THAI ADOLESCENT
 • 2/2563 [Abs][Full][Art1]
  32
  กวีศุภณิฐ วิกรมวยากรม์-ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา
 • THE EFFECTIVENESS OF THE JOB PERFORMANCE DEVELOPMENT PROGRAM FOR VOCATIONAL EDUCATION TEACHERS
 • 2/2563 [Abs][Full][Art1]
  33
  จันทนา จุฑาวรรธนะ-การวิจัยและพัฒนาพฤฒิพลังผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราด้วยรูปแบบการศึกษาทางจิตวิทยา: การวิจัยอิงการออกแบบ
 • RESEARCH AND DEVELOPMENT OF ACTIVE AGING FOR THE ELDERLY IN A NURSING HOME THROUGH PSYCHOLOGICAL COUNSELING: A DESIGN-BASED RESEARCH
 • 2/2563 [Abs][Full][Art1]
  34
  ขวัญใจ ฤทธิ์คำรพ-โปรแกรมการปรึกษาแบบบูรณาการที่มีต่อการกำกับอารมณ์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีภาวะซึมเศร้า
 • INTEGRATIVE COUNSELING PROGRAM ON THE EMOTIONAL REGULATION OF UNDERGRADUATE STUDENTS WITH DEPRESSION
 • 2/2563 [Abs][Full][Art1]
  35
  กังวาน พงศาสนองกุล-การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำที่เป็นเลิศของผู้จัดการโครงการก่อสร้างในธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมในกรุงเทพมหานคร
 • THE STUDY OF EFFECTIVENESS OF SUPER-LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM FOR CONSTRUCTION PROJECT MANAGER IN ENGINEERING CONSULTING BUSINESS IN BANGKOK
 • 2/2563 [Abs][Full]
  36
  กรรณิการ์ พันทอง-การเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจและกลวิธีการจัดการของวัยรุ่นที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์โดยใช้การให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวคิดการปรับความคิดโดยใช้สติเป็นฐาน
 • ENHANCING RESILIENCE AND COPING STRATEGIES FOR CYBERBULLYING IN ADOLESCENCE USING INDFULNESSBASED
 • 2/2563[Abs][Full]