| SWU | BSRI |Log Out |

ปริญญานิพนธ์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เรียน สมาชิกเว็บ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

รายละเอียดปริญญานิพนธ์นิสิต
ปริญญาโท / นอกเวลาราชการ
ที่ชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องจบปีการศึกษา/สอบปากเปล่าเมื่อDownload
1
วันปิยะ เลิศปิยะวรรณP-การศึกษาแนวทางการสนับสนุนทางจิตใจของอาสาสมัครดูแลจิตใจผู้ช่วยเรื้อรัง
 • THE STUDY OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT GUID LINE OF MENTAL CARE VOLUNTEERS FOR CHRONIC ILLNESS PATIENTS
 • 2560[Abs][Full]
  2
  ภัทรพรรณ บุญยะปานะสารP-ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความสุขที่ยั่งยืนและการมองโลกในแง่ดีด้วยตนเองของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • THE EFFECT OF COUNSELING PROGRAM ON SUSTAINABLE HAPPINESS AND OPTIMISM PROMOTION ABILITY OF CAREGIVERS FOR CHRONIC ILLNESS PATIENTS
 • 2560 [Abs][Full]
  3
  หฤทัย ใจทาP-โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพโดยมีการสื่อสารภายในองค์การเป็นตัวแปรส่งผ่าน
 • A CAUSAL MODEL OFPROFESSIONAL NURSEENGAGEMENT USING ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AS A MEDIATOR
 • 1/2559 [Abs][Full]
  4
  ทัชชา สุริโยP-ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มที่มีต่อการเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมใน วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า
 • THE EFFECT OF A GROUP COUNSELING PROGRAM TO ENHANCE THE SOCIAL INTELLIGENCE OF ADOLESCENTS AT RISK AS DEPRESSION
 • 1/2559 [Abs][Full]
  5
  วารุณี ทองดีP-อิทธิพลการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยโดยมีการตั้งเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความยึดมั่นผูกพันในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
 • THE EFFECT OF GOAL STRUCTURE ON JOB PERFORMANCE OF UNIVERSITY SUPPORTING STAFF: THE MEDIATING ROLE OF ACHIEVEMENT GOAL ORIEANTATION AND WORK ENGAGEMENT
 • 1/2559 [Abs][Full]
  6
  ปภัชชา กล่ำเจริญP-สภาพทางจิตใจของผู้ดูแลเด็กและการแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้คำปรึกษา
 • CAREGIVER STATE OF MIND AND ROLE PERFORMING OF COUNSELORS IN FOSTER HOMES
 • 2560[Abs][Full]
  7
  นฤมล สุธีรวุฒิP-อิทธิพลของความมีอิสระในการทำงานและทุนจิตวิทยาเชิงบวกที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ โดยมีแรงจูงใจภายในในการทำงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
 • EFFECTS OF JOB AUTONOMY AND POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON JOB PERFORMANCE OF BANK EMPLOYEES: THE MEDIATING ROLE OF INTRINSIC WORK MOTIVATION
 • 1/2559 [Abs][Full]
  8
  ณพัชร ศรีฤกษ์P-อิทธิพลของค่านิยมองค์กรและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีผลต่อความสุขในการทางานของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิโดยมีความสามารถในการสื่อสารขององค์กรเป็นตัวแปรส่งผ่าน
 • THE EFFECT OF CORPORATE VALUE AND BIG FIVE PERSONALITY ON HAPPINESS AT WORK OF THAI AIRWAY CO., LTD (THAI CATERING DEPARTMENT) EMPLOYEES: THE MEDIATING ROLE OF INTRINSIC COMMUNICATION
 • 1/2559 [Abs][Full]
  9
  จิตศุภางค์ จุฑาวิทยาP-ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
 • THE EFFECT OF GROUP COUNSELING PROGRAM FOR DEVELOPING SELF-EFFICACY TO ADVERSITY QUOTIENT IN PRIVATE COMPANY
 • 2560[Abs][Full]
  10
  เจตลักษณา เสนีวงศ์P-อิทธิพลของทุนจิตวิทยาเชิงบวกและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการโดยมีความผูกพันในงานเป็นตัวแปรส่งผ่านของพนักงานบริการโรงแรมในจังหวัดราชบุรี
 • THE EFFECT OF POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND ORGANIZATION CLIMATE ON SERVICE QUALITY: THE MEDIATION ROLE OF WORK ENGAGEMENT
 • 1/2559 [Abs][Full]
  11
  นฤมิต นุชโสP-อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งผ่านองค์การแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
 • THE EFFECT OF SERVANT LEADERSHIP ON CHILD-CENTERED TEACHING BEHAVIOR: THE MEDIATING ROLE OF LEARNING ORGANIZATION AND KNOWLEDGE SHARING IN EDUCATION SECTION OF CHANTHABURI DIOCESE SCHOOL
 • 1/2559 [Abs][Full]
  12
  ณชนก แสงดวงมาศP-ประสบการณ์ความเข้มแข็งทางใจและการจัดการอารมณ์ของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมองพิการในโรงเรียนศรีสังวาลย์
 • EXPERIENCES OF RESILIENCE AND EMOTIONAL COPING IN PARENTS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY IN SRISANGWAN SCHOOL
 • 1/2559 [Abs][Full]