| SWU | BSRI |Log Out |

ปริญญานิพนธ์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เรียน สมาชิกเว็บ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

รายละเอียดปริญญานิพนธ์นิสิต
ปริญญาเอก / แบบ 1 เน้นวิจัย
ที่ชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องจบปีการศึกษา/สอบปากเปล่าเมื่อDownload
1
สุภาพร ชินชัย-การศึกษากระบวนการดูแลบุตรของผ้ปกครองเด็กกลุ่มออทิสติก
 • THE STUDY OF TENDING PROCESS IN THE PARENT OF AUTISTIC CHILDREN
 • 2/2548[Abs][Full]
  2
  สุภาพร ชินชัย-ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อความพร้อมของครูในการสอนเด็กออทิสติกเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
 • FACTORS RELATED TO THE READINESS OF TEACHERS IN TEACHING AUTISTIC CHILDREN TO THE MAINSTREAM WITH NORMAL ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
 • 2/2549 [Abs][Full]
  3
  สุภาพร ชินชัย-การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ : กรณีศึกษาโรงเรียนรวมในจังหวัดเชียงใหม่
 • DEVELOPMENT OF COLLABORATIVE INCLUSION MODEL FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS : A CASE STUDY OF AN INCLUSIVE SCHOOL IN CHIANGMAI PROVINCE
 • 2/2550 [Abs][Full]
  4
  วรรณชนก จันทชุม-รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดขอนแก่น
 • A CAUSAL MODEL OF FACTORS ASSOCIATED WITH SMOKING PREVENTION BEHAVIORS AMONG THE LOWER SECONDARY SCHOOL MALES STUDENTS IN KHONKAEN PROVINCE
 • 2/2547 [Abs][Full]
  5
  วรรณชนก จันทชุม-การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่และการดื่มสุราโดยการวิเคราะห์เมต้า
 • A SYNTHESIS OF RESEARCH RESULTS ON SMOKING AND ALCOHOL DRINKING USING META-ANALYSIS
 • 2/2549 [Abs][Full]
  6
  วรรณชนก จันทชุม-การพัฒนากลวิธีในการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์
 • STRATEGIES DEVELOPMENT ON SMOKING PREVENTION AMONG STUDENTS BY USING PARTICIPATION PROCESS : A CASE STUDY OF AN EXPANDING EDUCATIONAL OPPORTUNITY SCHOOL, KALASIN PROVINCE
 • 2/2549 [Abs][Full]
  7
  มณทิรา อินคชสาร-ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นที่อาศัยในหอพัก
 • BELIEFS INFLUENCING ALCOHOL DRINKING AND SEXUAL BEHAVIORS AMONG ADOLESCENTS LIVING IN DORMITORIES
 • 1/2550 [Abs][Full]
  8
  มณทิรา อินคชสาร-การศึกษาการใช้สารเสพติดแบบฉีดเข้าเส้น : การเริ่มเสพแบบฉีด การเลิกฉีด การกลับไปฉีดซ้ำ และพฤติกรรมการเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี
 • A STUDY OF THE CYCLE OF INJECTING DRUG USE : INITIATION, GIVING UP, RELAPSE AND RISK BEHAVIORS TO HIV INFECTION
 • 2/2551 [Abs][Full]
  9
  มณทิรา อินคชสาร-การศึกษาเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสื่อและกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดแบบฉีดเข้าเส้น
 • PARTICIPATORY ACTION RESEARCH TO DEVELOP MEDIUM AND COMMUNICATION STRATEGIES FOR REDUCING HARM FROM INJECTING DRUG
 • 1/2551 [Abs][Full]
  10
  ธนวันต์ ศรีอมรรัตน์กุล-ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม : กรณีศึกษาเฉพาะผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลราชวิถี
 • FACTORS ASSOCIATED WITH OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE : A CASE STUDY OF THE PATIENTS IN RAJAVITEE HOSPITAL
 • 2/2548 [Abs][Full]
  11
  ธนวันต์ ศรีอมรรัตน์กุล-พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
 • HEALTH PROMOTION BEHAVIORS IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS
 • 2/2549 [Abs][Full]
  12
  ธนวันต์ ศรีอมรรัตน์กุล-ผลของโปรแกรมการเพิ่มพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
 • THE EFECTS OF EMPOWERMENT PROGRAMMES ON BEHAVIORS FOR REDUCING THE SEVERITY OF DISEASE IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE
 • 2/2550 [Abs][Full]
  13
  Kanu Mohan-WORK SPECIFIC LOCUS OF CONTROL AS A MODERATOR OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL STRESSORS AND JOB RELATED WELL BEING
 • WORK SPECIFIC LOCUS OF CONTROL AS A MODERATOR OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL STRESSORS AND JOB RELATED WELL BEING
 • 1/2547 [Abs][Full]
  14
  Kanu Mohan-THE ROLE OF PERSON AND PERCEIVED SITUATION VARIABLES LEADING TO JOB WELL-BEING OF INTERNATIONAL SCHOOL TEACHERS
 • THE ROLE OF PERSON AND PERCEIVED SITUATION VARIABLES LEADING TO JOB WELL-BEING OF INTERNATIONAL SCHOOL TEACHERS
 • 2/2550 [Abs][Full]
  15
  Kanu Mohan-ENHANCING THE COPING SKILLS AND THE JOB WELL-BEING OF INTERNATIONAL SCHOOL TEACHERS IN BANGKOK: AN ACTION RESEARCH APPROACH
 • ENHANCING THE COPING SKILLS AND THE JOB WELL-BEING OF INTERNATIONAL SCHOOL TEACHERS IN BANGKOK: AN ACTION RESEARCH APPROACH
 • 2/2551 [Abs][Full]
  16
  มยุรี กลับวงษ์-ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมทางสังคมของผู้ป่วยโรคจิต
 • THE EXPECTATION AND PERCEPTION OF RELATED PERSONS ON THE MENTAL DISORDER PATIENTS SOCIAL BEHAVIOR
 • 2/2551 [Abs][Full]
  17
  มยุรี กลับวงษ์-การสร้างแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคจิตเภท
 • THECONSTRUCTION OF AN ASSESSMENT TOOL FOR SELF CARE BEHAVIOR OF SCHIZOPHRENIC PATIENT
 • 2/2551 [Abs][Full]
  18
  มยุรี กลับวงษ์-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายและพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแล
 • FACTORS AFFECTING BURNOUT OF CAREGIVERS OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS
 • 1/2551[Abs][Full]
  19
  บังอร เทพเทียน-การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (ระหว่าง ปี พ.ศ. 2537-3546) โดยวิธีวิเคราะห์อภิมาณ (Meta-Analysis)
 • THE SYNTHSIS OF RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOR SCIENCE RELATED TO SEXUAL BEHAVIOR AMONG 1998-2003 USING META ANALYSIS AND CONTENT ANALYSIS
 • 2/2548[Abs][Full]
  20
  บังอร เทพเทียน-วัฒนธรรมทางเพศและชีวิตครอบครัวของกลุ่มรักเพศเดียวกัน
 • SEXUAL CULTURE AND FAMILY LIFE OF HOMOSEXUAL
 • 2/2550[Abs][Full]
  21
  บังอร เทพเทียน-เพศวิถีภายใต้นโยบายและมาตรการป้องกันโรคเอดส์ : การศึกษาเชิงวาทกรรม
 • SEXUALITIES RELATED TO AIDS POLICY AND PROGRAMES : A DISCOURSE ANALYSIS
 • 2/2551[Abs][Full]
  22
  บังอร ฉางทรัพย์-ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิลำไส้ของประชาชนในชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 • FACTORS AFFECTING PREVENTIVE BEHAVIORS AGAINST INTESTINAL PARASITIC INFACTION OF PEOPLE IN KHLONG TOEI COMMUNITY,BANGKOK.
 • 2/2549 [Abs][Full]
  23
  บังอร ฉางทรัพย์-ผลของโปรแกรมสุขศึกษาและกระบวนการกลุ่มต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมป้องกันโรคพยาธิลำไส้ในกลุ่มแม่บ้านชุมชนสวนอ้อย เขตคลองเคย กรุงเทพมหานคร
 • THE IMPACTS OF HEALTH EDUCATION PROGRAM AND GROUP PROCESS ON PREVENTIVE BEHAVIORAL CHARGE AGAINST INTESTINAL PARASITIC INFECTION AMONG HOUSEWIFE GROUP IN SUAN AOY COMMUNITY, KHLONG TOEI DISTRICT, BANGKOK.
 • 2/2549 [Abs][Full]
  24
  บังอร ฉางทรัพย์-การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยในชุมชนแออัด : กรณีศึกษาชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 • DEVELOPMENT A MODEL TO ENCOURAGE HOUSEHOLD ENVIRONMENT AND SANJTATION BEHAVIORS IN THE SLUM AREA : A CASE STUDY OF KHLONG TOEI COMMUNITY, BANGKOK.
 • 2/2550 [Abs][Full]
  25
  กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย เขตเทศบาลเมืองชุมพร
 • PSYCHOLOGICAL FACTORS RELATED OTO NUTRITIONAL HAVING FOOD BEHAVIOR AMONG SECONDARY SCHOOL STIDENTS IN CHUMPHON MUNICIPALITY
 • 2/2551[Abs][Full]
  26
  กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง-ปัจจัยเชิงบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับการศึกาช่วงชั้นที่ 4 เขตเทศบาลเมือง จังหวัดชุมพร
 • INTEGRATION FACTORS INFLUENCING ALCOHOL DRINKING BEHAVIOR AMONG THE FOURTH LEVEL, SECONDARY GRADES 4-6 STUDENTS IN CHUMPHON MUNICIPALITY, CHUMPHON PROVINCE
 • 2/2552[Abs][Full]
  27
  กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง-การพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุชน : กรณีศึกษาชึมชนนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 • THE DEVELOPMENT OF DENGUE HEMORRHAGIC FEVER-PREVENTION MODEL : A CASE STUDY OF NACHA-UNG COMMUNITY, CHUMPHON PROVINCE
 • 1/2553 [Abs][Full]
  28
  พัชรี ดวงจันทร์-ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนและดัชนีมวลกายในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต กรุงเทพมหานคร
 • CAUSAL FACTORS OF OBESITY PREVENTION BEHAVIORS AND BODY INDEX IN FOURTH GRADE SCHOOL CHILDREN AT DEMONSTRATON SCHOOLS, BANGKOK.
 • 1/2550 [Abs][Full]
  29
  พัชรี ดวงจันทร์-ประสิทธิผลของโปรแกรมการควบคุมตนเอง และการรับรู้ความสามารถของตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกำลังและตัวแปรทางกายภาพ ในเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิต เขตกรุงเทพมหานครที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2
 • EFFECTIVENESS OF BEHAVIORAL INTERVENTION PROGRAM APPLYING SELF-CONTROL AND SELF-EFFICACY FOR MODIFYING PSYCHOLOGICAL AND BEHAVIORAL VARIABLES, AND PHYSICAL VARIABLES OF OVERWEIGHT SCHOOL CHILDREN IN DEMONSTRATION SCHOOL, BANGKOK
 • 2/2553[Abs][Full]
  30
  พัชรี ดวงจันทร์-ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ประยุกต์ใช้แนวคิดการควบคุมตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเองและการเปลี่ยนแปลงเจตนาสู่การกระทำ เพื่อปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิต พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการเคลื่อนไหวออกกำลัง และความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีสาเหตุมาจากโรคอ้วนในเด็กนักเรียนกรุงเทพมหานคร
 • THE EFFECTIVENESS OF BEHAVIORAL INTERVENTION PROGRAMS UTILIZING SELF-CONTROL, SELF-EFFICACY, AND IMPLEMENTATION FOR MODIFYING PSYCHOLOGICAL VARIABLES, EATING BEHAVIOR AND PHYSICAL, AND RISL FACTORS OF OBESITY-RELATED TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN SCHOOL CHILDREN, BANGKOK
 • 2/2553 [Abs][Full]
  31
  ปิยดา สมบัติวัฒนา-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออมของนิสิตปริญญาตรีโครงการบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • PSYCHO-SOCIAL FACTORS ASSOCIATED WITH SAVINGS BEHAVIOR OF UNDERGRADUATE STUDENTS, BUSINESS ADMINISTRATION EXTENSION PROGRAM, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
 • 2/2550 [Abs][Full]
  32
  ปิยดา สมบัติวัฒนา-การคิดเชิงบัญชีเพื่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของนิสิตปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • MENTAL ACCOUNTING IN PERSONAL FINANCE OF SOCIAL SCIENCES AND BEHAVIORAL SCIENCE GRADUATE STUDENTS, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
 • 2/2553 [Abs][Full]
  33
  ปิยดา สมบัติวัฒนา-แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลช่วงวางรากฐานการทำงานตอนต้นในเขตเมืองหลวง
 • CAUSAL MODEL OF CONTROLLING SAVING BEHAVIOR OF EARLY-ESTABLISHMENT-STAGE PERSONS IN METROPOLITAN AREA
 • 1/2554 [Abs][Full]
  34
  ดวงกมล สวนทอง-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา กลุ่มภาคเหนือ
 • PSYCHO-SOCIAL FACTORS RELATED TO ACADEMIC WRITING ABILITIES OF STUDENTS AT THE INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION IN NORTHERN CAMPUSES
 • 2/2554 [Abs][Full]
  35
  ดวงกมล สวนทอง-การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ที่ส่งเสริมจิตลักษณะและการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเชตเพชรบูรณ์
 • RESARCH AND DEVELOPMENT OF A SCAFFOLOING INSTRUCTIONAL MODEL PROMOTING RESEARCH AND DEVELOPMENT OF A SCAFFOLDING INSTRUCTIONAL MODEL PROMOTIONG SUTDENTS' PHYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND ACADEMIC WRITING ABILITIES AT THE INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION IN PHETCHABUN CAMPUS
 • 2556[Abs][Full]
  36
  สุพิชชา วงค์จันทร์-อิทธิพลทางจิตสังคมและการกากับตนเองที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการที่มีภาวะอ้วนในเขตกรุงเทพมหานคร
 • THE INFLUENCES OF PSYCHO - SOCIAL CHARACTRERISTICS AND SELF - REGULATION ON HEALTH BEHAVIORS OF OBESE CLIENTS IN BANGKOK
 • 1/2558 [Abs][Full]
  37
  สุพิชชา วงค์จันทร์-ผลโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3-self เพื่อลดภาวะอ้วนของวัยรุ่นตอนปลาย
 • THE EFFECT OF 3-SELF HEALTH BEHAVIOR MODIFICATION PROGRAM FOR REDUCING OBESITY OF LATE ADOLESCENTS
 • 2557[Abs][Full]
  38
  พิณนภา หมวกยอด-การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณในบริบทของสังคมไทย
 • THE SYNTHESIS OF BODY OF KNOWLEDGE RELATED TO SPIRITUAL WELL-BEING IN THE CONTEXT OF THAI SOCIETY
 • 1/2554 [Abs][Full]
  39
  พิณนภา หมวกยอด-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา
 • DEVELOPMENT OF STUDENT POTENTIAL IN PROMOTING INTELLECTUAL WELL-BEING
 • 2558 [Abs][Full]