คำถามรวบรวมจาก Fanpage ของ สถาบันวิัจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ที่ BSRIswu

Q: กำหนดการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ทุกหลักสูตรของสถาบันฯ ในปีการศึกษา 2565

A:

หลักสูตรปีการศึกษา 2565 อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุง จะสิ้นสุดกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรประมานเดือน พฤษภาคม และจะเปิดรับสมัครนิสิต ในเดือน มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565 โปรดติดตามรายละเอียดได้ที่ FB: BSRIswu, https://bsri.swu.ac.th, http://grad.swu.ac.th, http://admission.swu.ac.th

Q: คุณสมบัติของผู้สมัครของแต่ละหลักสูตร

A:

คุณสมบัติของผู้สมัครสามารถดูได้จากหน้าเว็บไซต์ https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php (เลือกหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร)

หลักสูตร ป.เอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

 1. ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท แบบทำปริญญานิพนธ์ แผน ก.
 2. ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1) เน้นวิจัย
  • 1) เป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาที่มีการทำปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์
  • 2) มีประสบการณ์ในการทำวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีประสบการณ์ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานในประเทศ/ต่างประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย หรือนักวิจัยร่วม
  • 3) มีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโทตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งนี้อาจเป็นชื่อผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) หรือนักวิจัยร่วม
  • 4) สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • 5) ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ในปีการศึกษาที่เปิดรับสมัครไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติข้อที่ 2) และ 3) แต่ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในฐานะนักวิจัยร่วมในระหว่างศึกษา
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1) มีวิชาเรียน
  • 1) เป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาที่มีการทำปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์
  • 2) สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

 • ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • Q: การเตรียมตัวสอบต้องทำอย่างไรบ้าง

  A:

  ป.เอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

  1. ต้องเตรียมโครงร่างปริญญานิพนธ์ จำนวน ไม่เกิน 15 หน้า เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์วิชาการ
  2. ต้องเตรียมสอบภาษาอังกฤษที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบให้ หรือ ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ให้ใช้ใบแจ้งผลการสอบ
   -TOEFL ที่มีคะแนนผลการสอบไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (Paper) หรือ
   -CBT ที่มีคะแนนผลการสอบไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ
   -iBT ที่มีคะแนนผลการสอบไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ
   -IELTS ที่มีคะแนนผลการสอบไม่ต่ำกว่า 6.0 และ
  3. ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่มีเอกสารข้อนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป


  ป. โท สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

  ต้องเตรียมสอบสัมภาษณ์วิชาการ และ สอบภาษาอังกฤษที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบให้ หรือ ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับระดับ ป.เอก

  Q: ช่องทางการสมัครสอบเป็นนิสิตใหม่ที่เว็บไหน

  A:

  ผู้สมัครสามารถไปที่ URL เพื่อกรอกข้อมูลและเลือกสาขาที่จะสมัคร หรือ ใช้ admission SWU ในการค้นจาก GooGle

  Q: ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ในการสมัครเรียน

  A:

  1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
  2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ในระดับปริญญาโท (เฉพาะ ป.เอก)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน
  4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / สกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส เฉพาะกรณีที่ชื่อ / สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
  5. หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จำนวน 2 ฉบับ (ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโท) (แบบ อ.5)
  6. ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ (แบบ อ.6 ถ้ามี)
  7. แบบกรอกประวัติและผลงานของผู้สมัคร (แบบ อ.7)
  8. ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ให้ใช้ใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ที่มีคะแนนผลการสอบไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (Paper) หรือ 173 คะแนน (CBT) หรือ 61 คะแนน (iBT) หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่มีเอกสารข้อนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
  9. เค้าโครงปริญญานิพนธ์ 1 เรื่อง ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สมัคร (เฉพาะ ป.เอก)

  Q: ค่าเทอมเท่าไหร่

  A:

  หลักสูตรปีการศึกษา 2565 อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงห จะสิ้นสุดกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรประมานเดือน พฤษภาคม และมหาวิทยาลัยจะประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาในภายหลังและจะแจ้งให้ผู้สนใจทราบต่อไป