8:00 - 16:00

Mon - Fri

082-525-7376

02-649-5000 ต่อ 17600

66 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

การประชุมสัมมนาวิชาการ “วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม” ครั้งที่ 38 เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี การสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น.

Hero Image
Image

หลักการและเหตุผล

66th BSRI

ในโอกาสอันเป็นมงคลที่สถาบันฯ ครบรอบ 66 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ เรื่อง “การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม” ครั้งที่ 38

โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักวิชาการ และนักวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้นำผลงานที่มีมาตรฐานถูกต้องตามหลักสากล ทั้งเนื้อหาวิชาและระเบียบวิธีวิจัย และให้ผลที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและสังคม มาเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะก่อประโยชน์ทางวิชาการ และการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยต่อไป

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนา

บทความที่ผ่านการพิจารณา

บทความที่ผู้เขียนประสงค์ตีพิมพ์และผ่านการพิจารณา สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2564 และหรือ ปีที่ 15 พ.ศ. 2565

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (TCI tier 1 ถึงปี พ.ศ. 2567) ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกอ. และ สกว. กำหนดโดยกองบรรณาธิการ และทุกบทความต้องผ่านผู้อ่านหรือผู้ประเมินบทความ (Reviewer) อย่างน้อย 2 คน โดยทุกบทความจะต้องผ่านการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันฯ โดยมีผู้วิพากษ์ประจำห้องที่ไม่ได้เป็นผู้อ่านบทความ ซึ่งการประชุมจัดต่อเนื่องในเดือนสิงหาคม ของทุกปี

เวลาเผยแพร่ เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ในสิ้นเดือน มกราคม และ กรกฎาคมของทุกปี

สถานที่ติดต่อ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 17600 หรือ E-mail: jbsdeditor@gmail.com ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ (บรรณาธิการ)

Submission
Image

การเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์

เรื่องที่ลงวารสาร

1.

เป็นบทความในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่เน้นการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ ในเชิงสหวิทยาการและต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ มาก่อน มิฉะนั้นถือว่าผิดจรรยาบรรณ

2.

รับบทความวิจัย (Research Articles) เป็นหลักและรับบทความวิชาการ (Articles) และบทความ ปริทรรศน์ (Review Articles) บ้างและมานำเสนอในที่ประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันฯ

3.

ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินและให้การ ยอมรับอย่างน้อย 2 คน

4.

ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาการวารสารกำหนด และผู้เขียนต้องยินยอมให้ บรรณาธิการ แก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ในขั้นสุดท้ายก่อนเผยแพร่

การเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์

การเตรียมต้นฉบับ

บทความวิชาการ

  • บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนออย่างสมบูรณ์ และมีลำดับเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ โดยมีการสรุปประเด็น อาจเป็นการนำความรู้ กรอบแนวคิดและทฤษฎีจากแหล่งต่าง ๆ มาสังเคราะห์ โดยที่ผู้เขียนสามารถให้ทัศนะทางวิชาการผ่านมุมมองของตนเองได้อย่างเด่นชัด และเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน™

บทความวิจัย

  • ควรให้มีการนำเสนอการวิจัยและผลที่ได้รับอย่างเป็นระบบโดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)
  • บทนำ (Introduction) ที่ครอบคลุมความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัยพร้อมทั้งเสนอภาพรวมของบทความและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
  • การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
  • วิธีการวิจัย (Research Methodology) ที่สามารถอธิบายวิธีดำเนินการวิจัยรวมถึงการเก็บข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยอย่างชัดเจน
  • ผลการศึกษา (Research Finding)
  • อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (Discussion/Conclusion)

กำหนดการ

การประชุมสัมมนาวิชาการ “วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม” ครั้งที่ 38

เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี การสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น.

Image

กล่าวเปิดงาน

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

09:45 - 10:00 น.

Image

บรรยายพิเศษ

“กระบวนการสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยทุนนานาชาติ”

ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

10:00 - 12:00 น.

Image

นำเสนอผลงาน

ธีมที่นำเสนอ

...™
....

13:00 - 15:00 น.

ติดต่อ

ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้)
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ (บรรณาธิการ)
กรรณิการ์ ศรีเกตุ (กองจัดการวารสาร) 02-649-5000 ต่อ 17612, 17600 มือถือ 082-525-7376 jbsdeditor@gmail.com